Voorstel voor monitor- en auditor-recht voor leden van de wetgevende macht in zorg- en rechtspleging

Uit de algemeen gevoelde noodzaak voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van wetten in de rechtspleging en in de zorg volgt dat het wenselijk is om het volgende te overwegen. Naar aanleiding van stellingen van onafhankelijke toezichthouders gerapporteerd aan de wetgevende macht kan aan volksvertegenwoordigers een extra controle instrument worden verschaft. Een instrument naast de parlementaire enquete.

Op verzoek van een procespartij of in overleg met een procespartij zou een parlementarier uitgenodigd moeten kunnen worden om ter zitting (achter gesloten deuren) aanwezig te willen zijn.

Betreft het in de eerste plaats “zien” dan wordt gesproken van monitor-recht. Betreft het in de eerste plaats “horen” dan wordt in het recht vaak gesproken van auditor-recht. De Verenigde Naties passen deze rechten (en plichten) ook toe rond bijvoorbeeld de vaststelling van de legitimiteit en juistheid van democratische verkiezingen.

Ook de Autoriteit Toezicht Rechtspleging verdient toezicht. Dat zou dus door de wetgevende macht gedaan moeten worden. Dan zijn alle controle-cirkels rond. De Staten Generaal kunnen dan in een soort enquete-achtige opzet vaststellen of de stellingen van het onafhankelijke toezicht aannemelijk zijn. Daarmee zou dus ook eindelijk een proces van wetgeving voor de inrichting van de formele Autoriteit voor Toezicht op de Rechtspleging op gang gebracht kunnen worden. Daarover wordt al vele jaren gesproken, maar concreet wordt het nog nauwelijks.

Binnen de normale burgerrechten kunnen groepen burgers ook zelf een toezichthoudende organisatie inrichten. Dat zou zelfs een Burger Initiatief kunnen worden.

 

Leave a Reply