Aanrollende Tsunami van Meldingen van Corrupte Rechters in Civiele Zaken

de redactie

Een overweldigende onrust begint zich van ons meester te maken. Het probleem blijkt vele malen groter dan op grond van theoretische modellen werd voorspeld.

Weer is de redactie op de hoogte gebracht van een dwaling in een civiele rechtzaak. Dwaling lijkt in dit geval weer een understatement. Voor onderzoekers die zich aan ons privacy-protocol kunnen en willen conformeren, is deze informatie in overleg met het slachtoffer te delen.

Bij een rechtbank hier te lande diende een zaak van een werkneemster die al maanden geen loon had ontvangen. Anders dan wat velen denken is achterstallig loon geen dwingende omstandigheid op grond waarvan een werknemer zijn arbeidesovereenkomst als door de werkgever “opgezegd” mag veronderstellen. De werknemer komt heel gauw in een positie te staan dat hem vrijwillig ontslag kan worden aangewreven, op grond waarvan hij zelfs geen WW uitkering kan ontvangen. Eerlijk is eerlijk, de economische positie van de werkgever was slecht.

De bewijslast werd bij de werkneemster neergelegd. Zij moest bewijzen dat zij het geld niet op haar bankrekening had ontvangen. Methodologisch kan dat eigenlijk al niet, dat leren wetenschappen als Wiskunde ons. Maar goed. Strikt genomen moet het bewijs komen van de partij die het bewijs houdt (houder daarvan is). Er zijn legio situaties dat een “slachtoffer” de rechter eerst moet overtuigen dat hem het bewijs moet worden verschaft dat een dader of een derde onder zich heeft. De rechter vindt dit allemaal erg moeilijk en omslachtig. We zien regelmatig dat de rechter daar zijn ogen probeert te sluiten. Hoe het ook zij, de werkneemster nam de moeite om haar hele bankboek te overleggen aan de rechter. Geen ontvangen betaling van de rekening van de werkgever.

Toen dat bewijs van niet ontvangen betaling was geleverd, kreeg de werkgever plotseling een terugkeer van zijn geheugen. Hij was vergeten dat hij de betalingen steeds contant aan de werkneemster had gedaan. Werkneemster en rechter vroegen de werkgever daar bewijs van betaling door overlegging van een kwitantie.

Gek genoeg wist de werkgever met een kwitantie te komen. Helaas een vervalsing. Dus een strafbaar feit in een lopende civiele procedure. Dat slikt een rechter niet, die laat onderzoek doen, zouden de meeste lezers denken. Mis … de rechter slikte dit wel.

Moet een werknemer gaan bewijzen dat in zijn arbeidsovereenkomst staat dat hij zijn loon per bank ontvangt? Hoe aannemelijk is het dat een betaling contant is gedaan, als voorgaande betalingen wel per bank gingen? Moet een werknemer schriftelijk vastleggen dat hij geen contante betalingen wenst te ontvangen?

Een kat in (economische) nood maakt rare sprongen.
Een rechter blijbaar ook.

Uitkomst was in ieder geval dat de werkneemster naar haar inkomen mocht fluiten, en het niet kreeg.

Als u uw zaak aan justitieslachtoffers.nl voorlegt, zal de redactie uw zaak discreet behandelen. Net als de redactie ook in deze zaak deed. Op termijn zullen gelijksoortige zaken worden gebundeld en tot groepsaangiften bij de officieren van justitie gaan leiden. Vanzelfsprekend in overleg met u.

Doe als deze mevrouw deed, en maak de redactie met uw zaak bekend. Vervolgens kunnen we er dan iets aan doen dat rechters heel schimmig (achter gesloten deuren) voor beschikkingen zorgen zonder heldere argumentatie. De argumentatie blijft al eeuwen lang geheim. Dat is zeker niet in het belang van een benadeelde partij (slachtoffer).Na 200 jaar zijn we toe aan een rechtspleging die meer bij de tijd is. Hulde aan de ombudsman Alex Brenninkmeijer. Het begint ons steeds meer duidelijk te worden waarom regering en parlement hem proberen te negeren. Politici weten zich met de problemen die hij signaleert geen raad. Dan is het aanlokkelijk om het probleem te ontkennen, te herdefinieren, te gaan onderzoeken … of … om de boodschapper maar “om zeep” te helpen.

Advocaten blijken al op grote schaal uit te spreken dat er klasse-justitie is. De rechter voelt zich in dienst van een zwijgende democratische meerderheid … of … elite. De rechter handelt om een gevestigde orde in stand te houden. Dat heet “maatschappelijke rust” bewaren. Conservatief dus.

Laten we ons best doen dat we een andere “gevestigde orde” gaan bereiken.

We stellen ook steeds opnieuw vast dat mensen zichzelf proberen gemakkelijker te maken met de eigen Nederlandse herdefinitie van corruptie: willens en wetens iets doen of nalaten om daar onmiddelijk geld aan te verdienen.
Voor die mensen nog even een opfrisser: corruptie is het bewust of onbewust in de weg gaan staan van een betere kwaliteit product, als bij herhaling, bewijsbaar dat onder de aandacht is gebracht.

Naarmate een corrupte functionaris voorgelegd bewijs niet in ogenschouw wil nemen, wordt het misdrijf ernstiger.

De huidige vorm van rechtspleging is ook onze eigen schuld. Rechters worden in selectieprocedures expliciet geselecteeerd op hun eigenschap van sterker narcisme. De burgers willen krampachtig geloven in een alwetende, rechtvaardige, onfeilbare rechter. Dan is het ook niet gek dat er rechters functioneren die over dit narcisme beschikken en meesters blijken in het toedekken van fouten en gevoeligheden. Meesters blijken in het negeren van op hen uitgeoefende kritiek.

Alleen … het moet stoppen dat rechters anderen … onschuldigen … de schuld geven.

justitieslachtoffers.nl

Leave a Reply