Bekende Slachtoffers van Justitie. Alfabetisch personenoverzicht.

Weet u bekende personen die klokkenluider waren en/ of slachtoffer van Justitie in Nederland of een ander land: laat het ons weten door een e-mail te sturen naar justitieslachtoffers@gmail.com. Geef wel een toelichting en zo mogelijk een adres en/ of een telefoonnummer om deze persoon als redactie te kunnen benaderen. Aanvullingen of verbeteringen zijn steeds welkom.

Barendse, Truus
Zij publiceerde onder andere De Jungle van de Jeugdzorg. Onweerlegbaar toont zij aan dat de jeugdzorg op diverse manieren fraude pleegt en kinderen te gronde richt. Diverse kinderen en verzorgers kunnen met eigen bewijzen haar stellingname bevestigen.

Berk, Lucia de
Voor wetenschappers het bewijs dat de rechtspleging zeer ziek is. Al te gemakkelijk worden onschuldigen tot levenslang veroordeeld met zelf geconstrueerd bewijs. Ook duidelijk dat het functioneren van de media ver onder de maat is. Metta de Noo en Ton Derksen hebben wel hun hoofd erbij gehouden. Zij weten te overtuigen dat Lucia onschuldig is. Lucia tegenover studenten: “Blijf altijd nadenken als je de krant leest of het wel klopt wat je leest.” Voor sociologen en psychologen een dramatisch voorbeeld van misleiding van en door de massa. Pijnlijk ook dat Lucia de instructie kreeg om zaken wat rustiger over zich heen te laten komen voorafgaand aan haar eerste proces. Haar werd de Puttensemoordzaak voorgehouden. Ze kon zich het beste beroepen op haar zwijgrecht en niet onder druk verkeerde dingen gaan verklaren. In die zaak zou sprake zijn geweest van bekentenissen die onder dwang waren verkregen.

Bos, …
Bracht de bouwfraude-zaak aan het licht. Justitie kwam afspraken niet na en werkte tegen. In ruil voor zijn openlijke verklaringen werd zijn sociale en economische situatie zeer moeilijk gemaakt.

Buitenen, Paul van
Was Europees ambtenaar, klokkenluider en parlementslid. Werd door Justitie tegengewerkt.

Burhoven Jaspers, …
Partner was werkzaam bij Justitie. Na scheiding werd hem het leven zuur gemaakt door Justitie na manipulatie van diverse functionarissen binnen Justitie. Hij was tot zijn overlijden lang actief om op internet rechters te ontmaskeren en te confronteren met ongeoorloofde nevenfuncties en belangenverstrengeling.

Denis, Jeroen
Werd slachtoffer van justitie door een aantal valse aangiften en een frauduleus advies van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter volgde dit advies klakkeloos. Schokkend ambtsmisdrijf van een Nederlandse rechter.

Deurzen, Eric van
Civielrecht-slachtoffer door valse verklaring van ex-partner. De gemeente Rotterdam vordert onderhoudsbijdrage voor kinderen waarvan niet is bepaald dat hij daar de vader van is. Moeder mag straffeloos vanalles verklaren ook al is het smadelijk en lasterlijk. Ook al leiden de verklaringen van moeder tot hoge kosten voor Van Deurzen als ex-partner. Voortgaande onjuiste verklaring, onzorgvuldige verklaring waarvan gesteld mag worden dat sprake is van valsheid in geschrifte. Veel rechters gaan er ten onrechte van uit dat in civiele procedures straffeloos onjuist kan worden verklaard. Zeker wanneer verklaringen in een keten worden doorgeleverd naar een andere ketenpartner. Mondelinge mededeling wordt zonder bevestiging van juistheid (door de bron zelf) omgezet naar een schrifelijke mededeling. Juist het feit dat overheidsinstanties aannemen dat burgers juiste informatie verstrekken betekent dat de rechter strenger moet worden naar mensen die willens en wetens onjuist gaan verklaren aan medewerkers van deze overheid. Mogelijk moet naar analogie van het strafrecht vaker worden vastgesteld of er een belang voor onjuist verklaren aan de orde kan zijn bij een bron of bij een doorleverende ketenpartner. Eigenlijk wordt daarmee snel onderbouwd dat er veel sneller sprake is van laster en smaad. Er mag meer zorgvuldigheid van mensen worden geeist wanneer zij over anderen verklaren. Dat mensen ex-partner zijn geweest, doet daar niets aan af. Sterker nog, de situatie van ex-partners mag sneller een vermoeden oproepen dat er een belang is om onjuist te verklaren. Dit blijft steeds de kern van het ontbreken van doen van waarheidsvinding in het civiele recht. Ten onrechte staat de rechter zijn ketenpartners toe om te rapporteren zonder waarheidsvinding. Ten onrechte stelt de rechter dat hij zelf geen waarheidsvinding behoort te doen. Ten onrechte wordt gesteld door rechters en andere juristen dat in het civiele recht niet degelijk hoeft te worden aangetoond en degelijk zou moeten worden geargumenteerd. Het eerst vaststellen van de feiten waar partijen het over eens zijn, behoort altijd een eerste stap van de rechter te zijn. Ook als er weinig tijd voor zaken is. In het geval van Van Deurzen veroordeelde de civiele rechter hem terwijl hij helemaal niet zou zijn opgeroepen. Hij stelde niet op zijn zitting te hebben kunnen verschijnen. Het niet verschijnen werd heel schrijnend vertaald met “geen bezwaar hebben tegen betalen”. Wederom wordt daarbij gesteld dat in strafrecht het onjuist oproepen van een procespartij (verdachte) allerlei consequenties voor de vervolging en bestraffing van een partij moet hebben. De zaak van Van Deurzen kreeg onder andere aandacht van de Volkskrant, Anneke Stoffelen 9 augustus 2013.

Dubois, Herman …
Puttensemoordzaak. Onschuldig levenslang uitgezeten.

Grippeling, Dennis
Hij heeft lange tijd met eindeloos geduld geprobeerd om met nette juridische procedures en ludieke acties het contact met zijn kinderen hersteld te krijgen. Werd door justitie en omgeving op diverse manieren tegengewerkt. Dennis was een actieve Dwaze Vader. Hij werd bekend met het beklimmen van de Waalbrug bij Nijmegen om aandacht voor kinderen te vragen die op valse gronden hun vader niet meer mogen zien van de rechter. Dennis heeft aangetoond dat ook jarenlange juridische inspanning de rechtspleging niet tot inkeer kan laten komen. Rechters blijken onverbeterlijk in het zich met opzet laten bedriegen. Daarmee worden rechters dus net zulke criminele bedriegers als de criminelen waar zij zich met opzet door laten misleiden.

Hop, Jan
Kreeg een bizar toegangsverbod tot de rechtbank Zutphen waardoor hij zijn werk niet meer kon doen. Is en was een bekende criticaster van de jeugdzorg en de misstanden binnen de Nederlandse rechtspleging. Jan Hop heeft diverse ambtsmisdrijven van Nederlandse rechters onder de aandacht gebracht.

Louwes, Ernst
Nog in afwachting van mogelijke herziening. Duidelijk is het structurele disfunctioneren van deskundigen vast te stellen. De rechter lijkt zo te winkelen dat hij deskundigen vindt die in de richting van veroordeling willen denken en willen rapporteren. Welke mechanismen liggen daaraan ten grondslag? Wanneer wil de rechter ook bezwijken aan tunnelvisie? Is dat maatschappelijke druk? Druk van media?

Oltmans, Willem
Journalist en auteur die het werken bijna onmogelijk is gemaakt door structurele onrechtmatige tegenwerking van ambtenaren bij metname het ministerie van Buitenlandse Zaken. Justitie heeft aanvankelijk laks gehandeld, maar heeft aan het einde van het leven van Oltmans toch voor rehabilitatie en genoegdoening weten te zorgen. Daar waar Justitie zaken weet recht te zetten, moet dat beslist ook gemeld worden.

Poot, …
Legde duidelijk incompetentie en machtsmisbruik bij rechters bloot. Het betreft onder andere het functioneren van mrr Kalbsfleisch en Westenberg. De zaken werden bekend als de zaak Chipshol.

Post, Ina
Gruwelijke dwaling … ook op basis van valse verklaring en geconstrueerd bewijs. Waarschijnlijk zelfs mede valse verklaring van de werkelijke dader. Regio Rijswijk.

Roy van Zuidewijn, De, Edwin,
Werd op illegale wijze onderzocht mede in opdracht van Justitie. Volgens Broertjens van de Volkskrant liet Prins Bernard hem onderzoeken. Op diverse manieren werden ambtelijke diensten misbruikt voor persoonlijke belangen van leden van het koningshuis. Een slaafs loyale houding van ambtenaren had desastreuze gevolgen voor de persoonlijke situatie van Edwin.

Ruth, Jan van
Als advocaat nam hij stelling tegen de frauderende jeugdzorgfunctionarissen en de opdrachtgevende rechters. BJZ is er in de eerste plaats verantwoordelijk voor geworden dat de Orde van Advocaten hem uit de advocatuur heeft verwijderd op basis van duidelijk overdrachtelijk gebruikte woorden: “De gezinsvoogd mag aan de hoogste boom worden opgehangen.” In de tuchtzaak tegen Van Ruth blijkt zeer duidelijk dat rechters directe invloed hebben in de beroepsgroep van advocaten. Rechters zijn dus niet onafhankelijk en advocaten zijn ook niet onafhankelijk. Er is ook al lange tijd op gewezen dat advocaten gelijktijdig functioneren als rechter-plaatsvervanger. In veel gevallen blijken belangen van de beroepsgroep van advocaten of de beroepsgroep van rechters zwaarder te wegen dan de belangen van rechtzoekenden of individuele beroepsbeoefenaars.

Schuit, Iris van der
Doordat hulpverlening en justitie haar niet remden in het doen van valse verklaringen tegen haar ex-man verloor zij door een misdrijf van haar ex-man haar kinderen. Het nalaten van waarheidsvinding is de rechter als hoogst verantwoordelijke toe te rekenen. Een zeer schokkende civiel-rechtelijke dwaling.

Spijkers, …
Weigerde om voor zijn werkgever (ministerie van Defensie) onwaarheden te spreken of te schrijven. Er volgden vele door oveheidsfunctionarissen gemanipuleerde juridische procedures. Uiteindelijk kreeg hij een schadevergoeding. Diverse personen en organisaties gaan echter om eigen belangen nog steeds door met het diskwalificeren van dhr. Spijkers.

Tromp, Peter
Hij kreeg diverse beschikkingen van de rechter die hem op onrechtmatige wijze beletten om contact met zijn kinderen op te bouwen. Peter werd actief binnen Dwaze Vaders en is nu actief met Het Vaderkenniscentrum. Ieder jaar is hij betrokken met de uitreiking van de Vaderdagtrofee. Peter is internationaal actief om aandacht voor kinderen te vragen die het contact met hun vader (of moeder) niet willen verliezen. Het proces waarin de rechtspleging corrumpeerde en anti-kind is geworden, is in vele Westerse landen op gelijke wijze verlopen.

Viets, Wilco
Puttensemoordzaak. Onschuldig levenslang uitgezeten.

Vries, André de
Eerste aanleg veroordeeld voor de vuurwerkramp in Enschede. In hoger beroep door het hof vrijgesproken.
In juli 2013 aan darmkanker overleden. Hij weet zijn ziekte aan de valse beschuldiging en alles wat daarop volgde. Zijn leven bleek onherstelbaar verstoord. De vuurwerkramp in Enschede was in 2000 en verwondde 950 mensen en had 23 doden tot gevolg. André kreeg wel schadevergoeding van Justitie, maar geen rehabilitatie. Zonder succes bleef hij tot zijn dood (op 46 jarige leeftijd) strijden voor rehabilitatie. Zijn advocaat mr Knoops maakt de overheid ernstige verwijten.

Zander, Joep
Hij zag op diverse manieren de jeugdzorg onrechtmatig optreden. De rechter maakte zich in diverse gevallen medeschuldig aan frauderen door kritiekloos de jeugdzorgadviezen te volgen. Op onrechtmatige wijze werd het de dochter van Joep belet om contact met hem te hebben. Joep is pedagogiek gaan studeren en gaan publiceren over het misdrijf ouder-kind-vervreemding. Joep is ook beeldend kunstenaar.

Zes van Breda
Justitie weigert ontlastende verklaringen in het dossier op te nemen. Tunnelvisie. Wederom onschuldigen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Levenslang? Herziening rehabiliteert de veroordeelden. Het gaat om de moord in een Chinees restaurant van een oudere vrouw.

Leave a Reply