Door professor Heertje genoemde Namen staan gewoon op het Internet. Openbare “Vonnissen” van op Voorspraak van Jeugdzorg Veroordeelde Ouders.

– AMSTERDAM – verslaggever, Radeloze Vader

Bureau Jeugdzorg Regio Amsterdam doet er alles aan om doofpotten te creeren. Mensen die niet “meewerken” worden geintimideerd. Het aanspannen van juridische procedures met overheidsmiddelen mag ook intimidatie heten. Gelukkig heeft professor Heertje de moed om zich niet te laten intimideren. Ware beschaafde wetenschap betekent dat je eerlijk met open vizier (en naam) zegt waar je het mee eens bent en waarmee niet. Als econoom-in-opleiding was ik het beslist niet altijd overal met Heertje eens. Het Israel-standpunt kan hier en daar ook wel enige nuance hebben, dunkt mij. Ik ken Heertje toch als iemand die daarover ook wel een debat durft aan te gaan. Het is goed om te melden dat secretaris-generaal Joris Demmink zich ook bediende van deze juridische terreur. Notabene terreur gericht tegen journalisten. Die terreur is misschien nog wel veel erger dan de wel of niet bewezen seksuele escapes van dhr. Demmink.

Een deel van de vonnissen en beschikkingen van de Nederlandse rechtspleging zijn gelukkig (nog) openbaar. Er werken krachten die proberen te bewerkstelligen dat ook rechters en andere functionarissen zich meer in anonimiteit kunnen gaan hullen. Dat zou meer dan gruwelijk worden. Veroordelingen in geheime rechtbanken achter gesloten deuren, op basis van zelfverzonnen veelal zelfs geheime wetten (jurisprudentie) op basis van geheim bewijs en aangevoerd bewijs van geheime deskundigen, ondersteund door geheime getuigen.

Om de lezer opzoekwerk en mogelijk extra anonimisering door Justitie te besparen, plaats ik hier integraal de uitspraak zoals die vandaag 30 april 2014 via onderstaande link kon worden geraadpleegd.

Als je bang bent om als deskundige op je deskundigheid en waarheidsvinding te worden aangesproken, kan je volgens mij het beste een ander vak kiezen.

Misbruik maken van het argument van “de privacy” is vaker bij veelplegers van misdrijven te horen. Ook vooral bij diegenen die graag de gelegenheid van het begaan van misdrijven open willen laten. Velen willen graag zo veel mogelijk ruimte houden om ooit nog eens “pragmatisch te jokkebrokken”. OM en zittende magistratuur blijken jokkebrokken vaak actief te stimuleren. Men vind het veroordelen van iemand belangrijker dan niemand veroordelen. In het civiele recht wordt eigenlijk niet anders beschikt. De grootste leugens worden vaak dankbaar als basis geaccepteerd voor de meest vreselijke overwegingen.

Een oude juridische wijsheid luidde: “Hij die achteloos een leugenaar naspreekt, wordt zelf ook een leugenaar.” Niet alle rechters blijken deze wijsheid nog paraat te hebben. In de actualiteit geldt natuurlijk ook: “Ieder die een pestkop achteloos naspreekt, wordt zelf ook een pestkop.”

Om burgers zo veel mogelijk in nevelen te laten dwalen is in Amsterdam sprake van gezinsmanagers in plaats van gezinsvoogden. Als BJZ niet uit bepaalde discussies denkt te komen stellen ze inderdaad dat “ze zelf niets in de uitvoering doen”. Ze managen alleen wat anderen (zouden moeten) doen. Aldus een anonieme zegsvrouw binnen BJZ.

===================================================

ECLI:NL:GHAMS:2014:549

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
23-01-2014
Datum publicatie
05-03-2014
Zaaknummer
200.138.090/02
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek vrouw tot schorsing van de werking van de bestreden beschikking ten aanzien van het gezag en de hoofdverblijfplaats afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 360, geldigheid: 2014-03-05
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Afdeling civiel recht en belastingrecht

Team III (familie- en jeugdrecht)

Uitspraak: 23 januari 2014

Zaaknummer: 200.138.090/02

Zaaknummer eerste aanleg: C/13/441900 / FA RK 09-8346 + C/13/455957 / FA RK 10-2810 + C/13/450327 / FA RK 10-871 (EV/DR/LB-IZ)

in de zaak van:

[…],

wonende te […],

verzoekster,

advocaat: mr. R.A. Korver te Amsterdam,

tegen

[…],

wonende te […],

verweerder,

advocaat: mr. J.M. Wigman te ’s-Gravenhage.

1 Het geding in hoger beroep

1.1.Partijen worden hierna respectievelijk de vrouw en de man genoemd.
1.2.De vrouw heeft in haar op 2 december 2013 ingekomen beroepschrift verzocht de schorsing te bevelen van de werking van de beschikking van 27 november 2013 van de rechtbank Amsterdam, met kenmerk C/13/441900/FA RK 09-8346 + C/13/455957 / FA RK 10-2810 + C/13/450327 / FA RK 10-871 (EV/DR/LB-IZ), ten aanzien van het gezag en de hoofdverblijfplaats.
1.3.De vrouw heeft op 9, 13 en 15 januari 2014 nadere stukken ingediend. De vrouw heeft op 13 januari 2014 haar verzoek gewijzigd.
1.4.De man heeft op 13 januari 2014 een verweerschrift ingediend.
1.5.Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, locatie Amsterdam (hierna: BJAA) heeft op 13 en 21 januari 2014 nadere stukken ingediend.
1.6.De man heeft op 22 januari 2014 nadere stukken ingediend.
1.7.De zaak is op 23 januari 2014 ter terechtzitting behandeld.
1.8.Ter terechtzitting zijn verschenen:- de vrouw, bijgestaan door haar advocaat en mr. H. Loonstein;- de man, bijgestaan door zijn advocaat;- mevrouw R. Lastdrager, mevrouw J. Steetzel en mevrouw M. Kamping, vertegenwoordigers van BJAA, bijgestaan door mr. E. Lam, advocaat te Amsterdam;- mevrouw F.L.M. Huizinga, vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming, regio Amsterdam, locatie Amsterdam (hierna: de Raad).

2 De feiten

2.1.Partijen zijn [in] 2000 gehuwd. Hun huwelijk is op 16 juli 2010 ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van 16 juni 2010 van de rechtbank Amsterdam in de registers van de burgerlijke stand. Uit hun huwelijk is geboren […] (hierna: [de minderjarige]) [in] 2006. [de minderjarige] verblijft momenteel in een crisispleeggezin.

3 Het geschil in hoger beroep

3.1.Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang:

  • -de man met de uitoefening van het gezag over [de minderjarige] belast voor zover de bevoegdheid daartoe niet door een eerdere rechterlijke beslissing is uitgesloten;
  • -bepaald dat [de minderjarige] hoofdverblijfplaats zal hebben bij de man;
  • -bepaald in het kader van een omgangsregeling dat de vrouw met [de minderjarige] omgang zal hebben in een frequentie en op een wijze zoals door BJAA te bepalen.
3.2.De vrouw verzoekt, zoals gewijzigd bij brief van 13 januari 2014, de werking van de bestreden beschikking ten aanzien van het gezag en de hoofdverblijfplaats te schorsen. Voorts verzoekt zij de door BJAA gesuperviseerde omgang met de man alsmede de op initiatief van de vrouw gestarte gesprekken tussen de vrouw en de man onder leiding van BJAA voort te zetten.
3.3.De man verzoekt het schorsingsverzoek van de vrouw af te wijzen.

4 Beoordeling van het verzoek

4.1.

De vrouw stelt zich op het standpunt dat sprake is van een noodtoestand. [de minderjarige] woonde vanaf zijn geboorte bij haar en het ging met hem bij haar goed. Als gevolg van de bestreden beschikking is [de minderjarige] op 28 november 2013 abrupt weggerukt uit zijn vertrouwde omgeving en in een pleeggezin geplaatst. De man leefde sinds december 2008 apart van [de minderjarige].

Gelet op zijn jonge leeftijd dient – aldus de vrouw – de grootst mogelijke behoedzaamheid in acht te worden genomen om te voorkomen dat [de minderjarige] tot een speelbal verwordt: [de minderjarige] was al getraumatiseerd en wordt als gevolg van de bestreden beschikking opnieuw getraumatiseerd. De vrouw betoogt dat de rechtbank zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de risico’s van haar beslissing.

Daarnaast stelt de vrouw dat sprake is van feitelijke onjuistheden. Er is voldoende bewijs voorhanden om het vermoeden van seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling van [de minderjarige] door de man aan te nemen. De rechtbank is met het wijzigen van de hoofdverblijfplaats en het gezag een stap verder gegaan dan de deskundigen en BJAA hadden geadviseerd. Volgens de vrouw dient het herstellen van de oude situatie en het van daaruit vormgeven van de omgang tussen [de minderjarige] en de man onder verdere begeleiding van BJAA in het belang van [de minderjarige] te worden geacht. Het belang van [de minderjarige] dient zwaarder te wegen dan het belang van de man, aldus de vrouw.

4.2.De man heeft de stellingen van de vrouw gemotiveerd betwist. Hij voert aan dat geen sprake is van een noodtoestand, omdat de situatie door de begeleiding van BJAA met voldoende waarborgen is omkleed. [de minderjarige] heeft geen paniekreacties gehad bij contact met de man en heeft zijn rust weer gevonden. Het doorkruisen van het ingezette hulpverleningstraject is niet in zijn belang. Bij toewijzing van het schorsingsverzoek zouden de vrouw en haar familie weer de gelegenheid krijgen om het schadelijke handelen jegens [de minderjarige] en de man te continueren, met alle negatieve gevolgen van dien. Het belang van [de minderjarige] om de huidige situatie en het ingezette hulpverleningstraject voort te zetten, prevaleert boven het belang van de vrouw. Dat sprake is van een juridische of feitelijke misslag bestrijdt de man. Hij verwijst naar de omvang van het dossier, de uitgebreide rapportages, het horen van diverse getuige-deskundigen, het verhandelde ter zitting, de adviezen en bevindingen van de Raad en BJAA, de meervoudige behandeling van de zaak en de uitgebreide bestreden beschikking.
4.3.De Raad heeft ter zitting in hoger beroep geadviseerd het schorsingsverzoek af te wijzen.
4.4.Het hof neemt tot uitgangspunt dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beschikking omtrent het gezag en de hoofdverblijfplaats slechts plaats is, indien tenuitvoerlegging misbruik van executiebevoegdheid oplevert. Een dergelijk misbruik zou in het onderhavige geval aan de orde zijn indien de man, mede gelet op de – voor hem kenbare – belangen van de vrouw die door de tenuitvoerlegging zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij het gebruikmaken van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Hiervan kan met name sprake zijn indien de beschikking klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust, of indien na de beschikking voorgevallen of aan het licht gekomen feiten meebrengen dat de executie van de beschikking klaarblijkelijk een noodtoestand zou doen ontstaan voor de vrouw of [de minderjarige]. Daarbij behoort de kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel in de regel buiten beschouwing te blijven.
4.5.

Het hof overweegt als volgt. De stelling van de vrouw dat sprake is van een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag, is naar het oordeel van het hof, mede gelet op hetgeen de man in dat verband heeft aangevoerd, onvoldoende onderbouwd. Dat de vrouw het inhoudelijk niet eens is met de bestreden beschikking omtrent het gezag en de hoofdverblijfplaats is duidelijk, doch dit is onvoldoende reden om een misslag aan te nemen.

Daarnaast is niet gebleken dat thans sprake is van een noodtoestand op grond van na de bestreden beschikking voorgevallen of aan het licht gekomen feiten. Ter terechtzitting is gebleken dat [de minderjarige] thans nog in een crisispleeggezin verblijft. Tevens is op basis van de overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting duidelijk dat BJAA het contact tussen [de minderjarige] en de man gefaseerd opbouwt en zorgvuldig begeleidt. Uit de observaties van BJAA en de verkregen informatie van school en het pleeggezin, blijkt niet dat de veiligheid van [de minderjarige] thans in het geding is.

Het hof is van oordeel dat ook anderszins geen gronden voor schorsing aanwezig zijn. Daarbij gaat het hof ervan uit dat bij de vraag of de executie van de bestreden beschikking al dan niet geschorst moet worden, de belangen van [de minderjarige] voorop dienen te staan. Het hof is van oordeel dat de belangen van [de minderjarige] thans vergen dat, vooruitlopend op een definitieve beslissing van dit hof over het gezag en de hoofdverblijfplaats, op dit moment zo min mogelijk onomkeerbare stappen worden gezet en zo min mogelijk verdere onrust wordt gecreëerd. Schorsing van de bestreden beschikking en terugplaatsing bij de vrouw zijn hiermee in strijd. Het hof zal het schorsingsverzoek van de vrouw dan ook afwijzen.

4.6.Het hof vertrouwt erop dat BJAA bij het nemen van vervolgstappen ten aanzien van de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] rekening houdt met het gegeven dat het hof nog een definitieve beslissing heeft te nemen. Daarbij moet worden gewaakt voor onomkeerbare stappen.
4.7.Gelet op hetgeen onder 4.5 is overwogen komt het hof niet toe aan het verzoek van de vrouw tot het voortzetten van de door BJAA gesuperviseerde omgang met de man alsmede de op haar initiatief gestarte gesprekken tussen haar en de man onder leiding van BJAA.
4.8.Dit leidt tot de volgende beslissing.

5 Beslissing

Het hof:

wijst af het verzoek van de vrouw tot schorsing van de werking van de bestreden beschikking ten aanzien van het gezag en de hoofdverblijfplaats.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.R. Sturhoofd, M.F.G.H. Beckers en J.W. van Zaane in tegenwoordigheid van mr. S.P.M. van Boheemen als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2014.

===================================================

Bron:  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHAMS%3A2014%3A549

Zie hoe mr. Lam veel Geld verdiend over de Hoofden van Onze Kinderen. Kindermishandeling met Jeugdzorg is Big Business.

– AMSTERDAM- verslaggever, Radeloze Vader

Om u een inkijkje te geven in de relaties met jeugdzorg van de advocaat die professor Heertje morgen tegenover zich treft. Dat deze advocaat zich goed heeft ingeleefd in de wereld van de jeugdzorg mag duidelijk zijn. Of zij werkelijk “in het belang van het kind” opereert, durf ik niet te stellen. Het kortgeding dient morgen 1 mei 2014 bij de rechtbank Amsterdam. Aanvang 10.00.

Het onderstaande staat openbaar op de website van het advocatenkantoor waar mevrouw mr Lam werkt.

=====================================
mr. Esther Lam

Esther Lam heeft na haar studie eerst een aantal jaar als secretaris bij de rechtbank Haarlem en de familiesector van het gerechtshof Amsterdam gewerkt en heeft binnen het hof de overstap gemaakt naar een leidinggevende functie. Van 2006 tot 2010 heeft zij op de juridische afdeling van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland gewerkt en in februari 2010 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Als advocaat is zij gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht.

Esther geeft cursussen en trainingen aan advocaten, kinderrechters, studenten en (beleids)medewerkers in de jeugdzorg (Bureau’s Jeugdzorg, gemeenten, GGD, Jeugd-GGZ e.d.) over het jeugdrecht, de Wet op de jeugdzorg/wetsvoorstel Jeugdwet, privacyvraagstukken, de gesloten jeugdzorg en over wet- en regelgeving in het sociale domein. Daarnaast heeft zij samen met mw. mr. J. Huitema een ouderschapswijzer ontwikkeld waarin op eenvoudige wijze en door middel van tekeningen wordt uitgelegd wie volgens de wet de ouders van het kind, wie het gezag uitoefent en welke rechten en plichten daarbij horen. De ouderschapswijzer is bedoeld als praktische ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de professional in de jeugdzorg. Voor bestellingen of vragen hierover kunt u haar een mail sturen.

Doordat Esther bij de rechtspraak en de praktijk van de jeugdzorg heeft gewerkt en nu advocaat is, heeft zij vanuit diverse invalshoeken gezien hoe ingewikkeld het familie en jeugdrecht kan zijn. In artikel 3 IVRK is bepaald dat het belang van het kind de eerste overweging moet zijn. Maar wat is nu eigenlijk het belang van het kind? Daarover verschillen ouders onderling of ouders en instellingen als Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming wel eens van mening. En toch zal er een beslissing genomen moeten worden over waar het kind woont, hoe de verdeling tussen de zorgtaken van de ouders is en of het kind dat ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd wel of niet thuis kan blijven wonen als ouders niet in staat lijken te zijn het kind een veilige en stabiele opvoedsituatie te bieden. Esther richt zich voornamelijk op het verlenen van juridische bijstand aan professionals en jeugdzorgorganisaties en wil op die manier een steentje bijdragen aan een goede kwaliteit van de jeugdzorg.

Zie verder onder het kopje ‘Publicaties’ voor haar publicaties.
Telefoon: (085) 88 80 889
Fax: (085) 88 80 884
E-mail:

lam@keizerhof.nl

=====================================
Bron:  http://www.keizerhof.com/advocaten.html#esther

Kinderen over Corrupte Rechters. Morgen 1 Mei om 10.00 Kortgeding Jeugdzorg Amterdam tegen prof. Arnold Heertje. Rechtbank Amsterdam

– AMSTERDAM – verslaggever, Radeloze Vader

Fathers for Justice verzamelt korte berichtjes over foute rechters. Kinderrechters blijken zich in grote mate schuldig te maken aan kindermishandeling. Ook in hun prive-tijd richting hun eigen kinderen. Ook richting kinderen waar zij beroepsmatig mee in aanraking komen. Het isoleren van kinderen van hun biologische ouders (zonder enig degelijk bewijs!) is maar 1 voorbeeld van foute rechters. Ook seksuele delicten van rechters zijn er te over. Veelal verdwijnen die delicten in de doofpot. De slachtoffers zelf horen er nooit meer wat van. De slachtoffers horen bijvoorbeeld ook niet of de rechters inderdaad de opgelegde straffen hebben moeten ondergaan.

– – – – – – – – – – – – – – – – –  July 11th, 2013

Judge Sir Nicholas Wilson

Some years ago, Judge Wilson (now of the Supreme Court) refused to let my sisters and me (then aged 6, 8 & 10) see our Dad. Because the effect on our mother of us seeing him “would be catastrophic on her”. The judge put our mothers’ anger before our needs.

Posted by Lisa Harris

– – – – – – – – – – – – – – – – –
http://www.contactdeniers.com/

De persoonlijkheidseisen waar rechters op worden geselecteerd (bron: 1990 RPD Nederland ) blijkt grote overeenkomst te hebben met de persoonlijkheidskenmerken op basis waarvan diagnoses als bijvoorbeeld narcisme worden gesteld (bron: DSM IV). Is dat toeval? Een rechter wordt geacht snel te beslissen en met overtuiging en gezag die beslissing staande te houden.

Zelfreflectie, zelfrelativering en zelftwijfel worden als ongewenste persoonlijkheidskenmerken voor rechters gezien.

Het willen leren uit genomen beslissingen en daarom terugkijken op effectiviteit en doelmatigheid van gedane activiteiten geldt als universele eis voor professionaliteit. Het transparant en inzichtelijk maken van gemaakte overwegingen voor collega’s en buitenstaanders is een andere universele eis voor professionaliteit.

Rechters krijgen van elkaar en van hogerhand de opdracht om vooral niet meer terug te komen op eerder gemaakte beschikkingen. Hoe verkeerd en aantoonbaar onjuist ze ook mogen zijn. In theorie is er een mogelijkheid voor heropening van oude civiele zaken waar gedwaald is. Een rechter zou ook zelf later kunnen inzien dat hij zich heeft laten dwalen of zich heeft vergist. Bij mijn weten is daar nog nooit gebruik van gemaakt.

Steeds wordt alleen verwezen naar een hogere rechter waar een rechtzoekende in beroep zou kunnen komen tegen een beschikking van een lagere rechter (zgn. hoger beroep).

In Nederland is in zaken rond kinderen het hoger beroep echter afgeschaft. We worden dus op grote schaal voorgelogen. Een kind dat wil protesteren tegen het feit dat het geen contact mag leggen met de vader moet sowieso wachten tot een jaar later zijn hoger beroep heeft gediend.

Wie geeft kinderen dat soort afgenomen jaren met hun vader en hun familie weer terug?

Zelfs rechters stellen tegenover diverse journalisten dat zij vinden dat zij niet aan waarheidsvinding hoeven te doen. Kinderen mogen niet eens de namen noemen van de mensen waardoor zij zich mishandeld voelen.  De jeugdzorg stelt gewoon dat de organisatie als geheel moet worden aangesproken.

Individuele daders van kindermishandeling (bijvoorbeeld communicatie-belemmering-kind-met-vader) mogen niet persoonlijk worden aangesproken. Met deze redenatie zou het dus ook onjuist zijn dat soldaten worden aangesproken op het uitvoeren van moordpartijen. Met deze redenatie zou een kampbeul in een concentratiekamp altijd vrijuit moeten gaan. Zijn we in ons denken echt zo hypocriet en inconsequent?

Ook in Nederland zijn diverse dossiers bekend van kinderen die door rechters zijn weggehaald bij hun ouders en die door de rechter zijn geplaatst bij een beter “bevriend” pleeggezin. Dat alles in het belang van het kind. In Zutphen functioneerde zelfs lange tijd een rechter die zelf zorg droeg voor uithuisgeplaatste kinderen.

Er zijn diverse dossiers bekend van rechters die “op werkbezoek” gingen naar in instellingen geplaatste kinderen. Kinderen werden dan geacht op een bijzondere wijze hun dankbaarheid aan deze zorgzame rechters te betuigen.

Zou de jeugzorg inderdaad een bom onder de moderne rechtspleging kunnen blijken te zijn?

Kinderen zelf hebben er geen goed woord voor over. In Groot Brittanie is er een web-site voor opgezet.

Ook Nederlandse kinderen en verzorgers kunnen een bericht op deze website achterlaten.

Hoe kunnen kinderen zich tegen mishandelende volwassenen verweren als de rechter hen verbiedt om de namen van deze mensen te noemen?

Wie durft nog te zeggen dat kinderen rechten hebben?

Wie durft nog te zeggen dat vaders rechtvaardig worden behandeld.Voor rechters blijken vaders een welkome kwetsbare groep om te criminaliseren. Vele “criminele” omstanders van kinderen moedigen de rechter alleen maar aan dat te doen.

Heksenprocessen, … nog iedere dag.

Heksenverbrandingen … nog iedere dag. Alleen nu heten de heksen “vaders”.

 

“Verbranding van kinderen”  …. nog iedere dag.

Kinderen worden letterlijk de dood in gedreven met een verbod op contact met hun familie. Kinderen redeneren ook terug. Als wij onze vader niet mogen bellen dan moet hij wel een beestachtige crimineel zijn. Hij is mijn vader … dan moet ik dus ook voor misschien wel de helft een onmens zijn. Er zijn alarmerende cijfers van kinderen die ontsporen na door Jeugdzorg te zijn “behandeld”. Jeugdzorg probeert het doen van dergelijke onderzoeken zo moeilijk mogelijk te maken. Na de tijd bij jeugdzorg wordt er met het grootste gemak extreem hard geoordeeld over dezelfde jeugdigen. De Noorse massamoordenaar Breivik is slechts 1 van de zeer vele voorbeelden. Wie zijn geschiedenis bestudeert gaat “helaas” een klein beetje beter begrijpen waarom hij zo’n woede had opgebouwd tegen de “sociale, socialistische” samenleving die het “in het belang van het kind” beter wist wat goed voor hem was. Na studie ga je ook vermoeden waarom de vader van Breivik zich verbitterd is gaan terugtrekken in Frankrijk en niets meer met het “sociale” Noorwegen te maken wilde hebben. Een ambtenaren-land dat het zijn zoon onmogelijk wilde maken om contact met zijn vader te hebben.

Iedere keer moeten we blijven benadrukken dat er ook een minderheid van getroffen moeders is. Moeders die met valse beschuldigingen van anderen geen contact mogen blijven onderhouden met hun eigen kinderen. Is Nederland een land dat schuldige, foute ambtenaren zich in anonimiteit en onschendbaarheid kunnen verschuilen? Waar slachtoffers wordt verboden de naam van hun beulen te onthullen? Waar over kinderen wordt gesproken in het belang van het kind … in plaats van met de kinderen.

Morgen horen we wat de “dagkoers” is. Wat de rechter morgen bepaalt zal voortaan onderdeel van de Nederlandse wet uitmaken. Anderzijds weten vaders, hun kinderen en hun familie maar al te goed hoe openlijk rechters “de wet” aan hun laars lappen. Hoe rechters met hun “jurisprudentie” de wet van het parlement buiten werking plaatsen. Hoe niemand iets te zeggen heeft over wat jurisprudentie wordt en wat jurisprudentie blijft. In de democratie met zijn (tot heden bewust!) ongecontroleerde rechterlijke macht … blijkt het volk eigenlijk helemaal niets te vertellen te hebben. Meer en meer blijken we te leven in een juristocratie.

Wanneer we de rechters ongemoeid zo voort laten gaan … verdienen we niet beter!
Wanneer we rechters zo voort laten gaan, verdienen we onze kinderen niet!

… kinderen verdienen beter!

Stop het pesten! Stop kindermishandeling! Stop ongecontroleerde rechtspleging! Stop contactbelemmering voor kinderen met hun ouders! Stop het koesteren van het nalaten van waarheidsvinding “in het belang van het kind”. Kinderen … willen de waarheid!

http://www.contactdeniers.com/

Veroordeelde Rechter Thomas van der Ven Lijkt Straf te Hebben Ontlopen.

– Anonieme gebruiker –

Ik heb me tot de redactie gericht met de vraag of hen iets bekend is over werkelijk uitgevoerde sancties tegen oud-rechter Van der Ven.

Wie weet meer en laat dat mij weten? Ik weet uit eerste hand belastende zaken over rechter Van der Ven. Ook zijn er duidelijke verbanden met misbruik in de katholieke kerk.

Wie kan mij vertellen of oud-rechter Thomas van der Ven ook werkelijk straf heeft gekregen? Wie weet meer over zijn nacht-en-nevel vertrek naar Portugal met hulp van burgemeester Ien Dales (Nijmegen)? Wie weet meer over een administratieve “doodverklaring” van hem? Wie weet meer over een het creëren van een mogelijkheid voor hem om van Portugal weer terug te keren naar Nederland? Wie weet meer over de wijze waarop hij (mogelijk) iedere vorm van straf heeft weten te ontlopen?

Ik ben zelf slachtoffer van rechter Thomas van der Ven in de periode 1978-1981. Ik heb al contact met Omroep Gelderland en met het Algemeen Dagblad.
U kunt mij via de redactie bereiken, dus via justitieslachtoffers@gmail.com. Zij kunnen mij ook met u in contact brengen.

Als slachtoffer van een zedendelict is het voor mij heel moeilijk om te zien dat een veroordeelde dader toch vrijuit lijkt te gaan. Zeker als de veroordeelde zelf rechter was.

Uw hulp is onmisbaar.

Dank,
destijds een kind

Veroordeelde Rechter Thomas van der Ven Niet Meer Actief in Bestuur Stichting Heilig Landstichting (HLS)

Uit onder andere gegevens van de Kamer van Koophandel bleek dat mr Thomas van der Ven niet langer voorzitter is. Hij heeft geen bestuursfunctie meer in een aan de katholieke kerk gelieerde stichting om een begraafplaats te beheren in Heilig Landstichting. Vorig jaar liep de statutaire zittingsperiode als voorzitter af. Van der Ven was voorzitter van een stichting die moet toezien op exploitatie en behoud van een begraafplaats en rijksmonumenten.

Naast beheer van een begraafplaats moet er beheer plaatsvinden van Museum Orientalis en de Cenakelkerk. Het gaat om gebouwen en andere kunstwerken die tot stand kwamen door metname werk van Piet Gerrits, architect en kunstenaar. Hiervoor functioneren een aantal stichtingen.

Het is niet bekend of de heer Van der Ven nu nog ergens in een bestuursfunctie actief is.

Het is opvallend dat tot op heden niemand in staat is gesteld om te onderzoeken in hoeverre het ministerie van Justitie werkelijk sancties tegen oud-rechter Van der Ven heeft uitgeoefend. Er is niets bekend over een uitvoering van een opgelegde straf.

Het Ministerie van Justitie blijkt wederom vooraan te staan in het hanteren van doofpot-constructies en intimidatie van journalisten.

Henk Krol en medewerkers van het blad Panorama weten al te goed wat er gebeurt met lastige journalisten die zaken “beweren over hoge justitie-medewerkers”.

Als we het maatschappelijk belang centraal stellen, is de behandeling van burgers met juridische intimidatie zo mogelijk nog ernstiger dan eventueel vast te stellen onzedelijk gedrag van bijvoorbeeld de heer Demmink. Dat misdrijf wordt ook door een groot aantal andere ambtenaren gepleegd. Het is zo algemeen aanwezig dat velen dat gewoon zijn gaan vinden.

Een creatieve officier van justitie kan waarschijnlijk beter proberen te komen tot vervolging op grond van bedreiging met geweld en geestelijke en materiele ondergang. Op grond daarvan zou er ook enige kans moeten zijn om te komen tot vervolging van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er is vrij goed een oorzakelijk verband vast te stellen tussen de handelwijze van de NZa in de richting van klokkenluider Gotlieb en de voor hem als onvermijdelijk gekozen zelfdoding.

Ten onrechte vervolgt het OM nauwelijks voor intimidatie, laster, smaad en valse beschuldiging. Wat doet het OM met de persoon die met zijn valse beschuldiging Jusitie op Bonaire in dwaling bracht. Deze Speelonk-zaak kostte de Nederlandse burger alleen al aan schadevergoedingen ongeveer anderhalve miljoen Euro. Het OM blijkt dit hoogstwaarschijnlijk niet te vervolgen, omdat zij het zelf is die mensen onder druk zet om vals te gaan beschuldigen! Zeer vaak zet zij zelfs mensen onder druk om zichzelf vals te beschuldigen! Enige creatieve verdraaiing van verklaringen doet dan vervolgens de rest. De Puttense moordzaak en de Schiedammerparkmoord-zaak zijn hier duidelijke voorbeelden van.

Wat uit het bovenstaande in ieder geval heel duidelijk blijkt: justitie is beslist niet in staat om zichzelf te controleren. Dat zullen burgers zelf moeten gaan oppakken, net zoals zij een verantwoordelijkheid moeten invullen om volksvertegenwoordigers te kiezen en te controleren. Een goede rechter verdient een goede controle. Er moet een einde komen aan de situatie dat het ministerie van Justitie op allerlei plaatsen als slager zijn eigen vlees mag keuren. Op dit moment blijkt de rechter vaak slager, slachter en beul tegelijk. In feite zijn de heksenprocessen van enkele eeuwen terug nog steeds gaande. De burgers willen heksen om de schuld te geven, de rechter zorgt daar dus voor. De burger wil (onder druk van onder andere de PVV) strengere straffen, de rechter zorgt daar dus voor.

Wie onderzoekt en vaststeld hoe vaak Justitie zichzelf bedient van intimidatie, laster, smaad en valse beschuldiging gaat misschien toch een beetje begrijpen waarom. Justitie-medewerkers blijken zelf bovenmatig vaak dader van dit misdrijf. Natuurlijk dan is het aanmoedigen van vervolging van dit misdrijf niet erg dienstig.

Wie twijfelt er nog aan dat valse beschuldiging en valsheid in geschrifte in veel gevallen gelijk staat met zware mishandeling, doodslag of zelfs moord met lange arm. In de waarneming voor omstaande burgers is iemand die een ander vermoord met een mes een veel groter beest dan iemand die een ander vermoord met een geweer op grote afstand. Als iemand op duizenden kilometers afstand een inwoner van Pakistan ombrengt met een drone, dan besteedt helemaal niemand in het westen daar aandacht aan. Of de vermoorde Pakistaan ooit een (eerlijk) proces heeft gehad, vragen we ons al helemaal niet af. (Een drone is een radiografisch op afstand bestuurd vliegtuigje dat dodelijke projectielen kan afvuren.)

Niet in het strafrecht, maar juist in het civiele recht blijken veel rechters volstrekt onverschillige beulen. Thomas van der Ven was notabene kinderrechter. In het civiele recht deinzen rechters er niet voor terug om kinderen te veroordelen tot opname in jeugdzorginrichtingen en verbreking van contact met ouders. Op grond waarvan? Op grond van ongecontroleerde frauduleuze, vals beschuldigende deskundigen-verklaringen. Van wie als deskundigen? Op grond van verklaring van deskundigen die zelf belanghebbend zijn om de “behandeling” te mogen uitvoeren tegen torenhore vergoedingen. De rechtspleging en de jeugd- en gezondheidszorg zijn miljarden-bedrijven. Klokkenluiders die daar wat aan willen doen blijken te moeten rekenen met zware mishandeling op allerlei manieren. Diverse klokkenluiders betalen met hun gezondheid … en niet zelden … uiteindelijk met hun leven.

Juridische intimidatie door de top van een ministerie is een vorm van overheidsterreur. Ook het ministerie van VWS blijkt rond de NZa niet terug te deinzen voor intimidatie en wegpesten van klokkenluiders.

Leve de doofpot!

Arthur Gotlieb door Gecorrumpeerde Ambtenaren tot Zelfdoding Gedreven

– HILVERSUM – Gerie Hermans –

Vanwege het belang van een snelle en degelijke berichtgeving heeft de redactie gekozen voor een integrale weergave van het artikel van Gerie Hermans. Het is ook verschenen op haar weblog. http://psychologenpraktijk.wordpress.com/2014/04/14/zelfmoord-arthur-gotlieb/

====================================================================

Zelfmoord Arthur Gotlieb

1506773_627934490608432_2069458916535414386_n

In onderstaand NOS fragment komt de broer van Arthur Gotlieb, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)-werknemer die zelfmoord pleegde, aan het woord. Zelden hoor je iemand zo rustig en zinnig spreken op de TV.

http://nos.nl/video/634965-broer-gotlieb-arthur-mocht-altijd-de-klappen-opvangen.html

Helaas geeft de NOS  het fragment bovenstaande titel mee want daardoor kan de indruk ontstaan dat Arthurs verhaal ‘een slachtoffer verhaal’ is, terwijl Arthur juist sterk was. Een sterke werknemer van de NZa die door zijn leidinggevenden tot zelfmoord gedreven werd.

Meer over de problemen bij de NZa: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/10/het-nza-dossier-interne-wanorde-bij-de-toezichthouder collega psycholoog merkte terecht op: “Ik heb de artikelen in het NRC gelezen en ik vind dat ik geen enkele richtlijn hoef te accepteren van een dergelijke malafide instantie.”

Jammer is ook dat Arthur enkele jaren geleden over ging op het slikken van anti-depressieva. Die helpen meestal niet (zie: http://psychologenpraktijk.wordpress.com/2014/01/10/een-geestelijke-gezondheidszorg-die-ons-disciplineert-staatspsychologie/) en daar komt bij dat Arthur niet echt depressief was!

Ondertussen lagen de directeuren van de farmaceutische industrie samen met de directeuren van zijn werkgever in een vijf sterren zwembad in de zon…

Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden?

Ik houd mijn hart vast over de hoeveelheid straatjes die de komende tijd, hangende het onderzoek, schoongeveegd zullen worden en hoeveel goede adviezen onder in een la zullen verdwijnen. Of zou er mede hierdoor nu toch iets veranderen in de zorg? Het ene kritische geluid volgt op het andere de laatste weken. In de GGZ bijvoorbeeld het geluid van de Nederlandse psychiater Jim van Os die terug wil naar een persoonlijke diagnostiek. De beroepsvereniging van GZ-psychologen NVGzP, organiseert hier een symposium over. Zie: http://ymlp.com/zOCwVY

Eerder op dit blog over de directie van de NZa: http://psychologenpraktijk.wordpress.com/2014/01/27/nederlandse-zorgautoriteit-ontkent-fundamentele-mensenrechten/

Een man zoals Arthur zal als werknemer van de NZa niet per definitie een tegenstander van de marktwerking in de zorg geweest zijn, aangezien de NZa nu juist tot taak kreeg om die markt te reguleren. Arthur kaartte aan dat dit reguleren niet goed gedaan werd en dat was de NZa een doorn in het oog. Daarom werd hem het werken binnen deze organisatie door leidinggevenden onmogelijk gemaakt. Heel simpel door hem weg te pesten.

Grootste probleem met de marktwerking in de zorg blijft dat het steeds meer in de eerste plaats gaat om geld. Om veel geld!

Foksuk-MedZ-2

====================================================================

Conferentie HerVerbinden 2014. Amsterdam 25 april aanstaande.

De redactie van SlachtoffersJustitie.nl brengt graag bij u onder de aandacht een Conferentie op 25 april 2014. Op deze dag kunt u van gedachten wisselen met diverse sprekers uit het veld van de Jeugdzorg en uit de hoek van ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Bekijkt u vooral ook de site (zie links) herverbinden.nl en de lijst met sprekers.

De site HerVerbinden.nl is momenteel (16-4-2014 22u.00) wat overbelast, maar probeert u vooral ook de site direct via de diverse links. Een aantal links in deze post kunnen om reden van drukte op de site HerVerbinden.nl niet goed of niet vlot werken.

 

HerVerbinden

 

Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep..

HerVerbinden2014-logo

We kennen de berichten over vechtscheidingen inmiddels maar al te goed. Uit de media of uit eigen omgeving. Van af en toe wat gedoe over de omgang van de kinderen tot ernstiger vormen van kwaadaardigheid. Mogelijk uitgelokt door eenzijdige agressie van een ouder (waar de kinderen bij wonen) tegen de andere ouder: de ex-partner, die uit het eigen nieuwe leven na de scheiding moet worden ‘verbannen’. Daarbij worden tegelijk de kinderen maanden tot jaren van de andere ouder (en familie) weggehouden en vervreemd, uit rancune of een egoïstisch ‘afrekenen’. Regelmatig gaat dit vergezeld van (valse) beschuldigingen aan het adres van de uitwonende ouder.

De kinderen worden door de agressor als speelbal gebruikt en er wordt vooral op ‘balbezit’ gespeeld.. In het Nederlandse familierecht en Jeugdzorg/beschermings ‘systeem’ en in uitvoering daarvan, bestaat hiervoor helaas ruimte. Ook wordt door een slechte handhaving van gerechtelijke beschikkingen extra strijd uitgelokt.

Bij de welwillende andere ouder loopt het gevoel van machteloosheid en frustratie na verloop van tijd steeds verder op. Soms monden deze situaties uit in wat in de media ‘familiedrama’s’ genoemd worden, waarbij zelfs doden vallen; schokkende berichten. De omstandigheden en achterliggende aanloop tot deze gebeurtenissen kennen we als publiek meestal niet.

Kinderen zijn in normale omstandigheden voor de ouders het nieuwe leven dat ze samen op de wereld hebben gezet in harmonieuze tijden. De meeste ouders voelen zich dan ook verantwoordelijk voor hun kinderen en houden zielsveel van hen en doen er alles voor. De kind-ouder band is een oer-band en geeft van nature een oer-gevoel, dat zowel bij de moeder als de vader bestaat: de wil en drang tot verzorgen en beschermen. Het kind opvoeden en van een gezonde basis voorzien, tot het zelfstandig als volwassene het verdere leven aan kan.

Kinderen na een (echt)scheiding actief vervreemden van de andere ouder en familie wordt steeds meer als een vorm van psychische kindermishandeling gezien én tegelijk het toebrengen van ernstig psychisch leed aan de welwillende ouder waaraan de kinderen worden onthouden. Het is niet voor niets dat dit in Brazilië in 2010 strafbaar is gesteld.

Aan sommige ontvoeringen van kinderen naar het buitenland wordt in de media met enige regelmaat aandacht besteed.  Hoe komt het dat binnenlandse ‘gijzelnemingen’ van kinderen door een ouder, die dagelijks veelvuldig voorkomen, niet worden gezien als een ernstig delict? Waarom accepteren we dit? Waarom kunnen ouders die hun kinderen worden afgenomen door een andere ouder nergens terecht? Meestal wordt slechts de advocatuur en rechtbank opnieuw als enig toevluchtsoord genoemd bij het niet voldoen door een ouder aan afgesproken of bij rechte opgelegde omgangsregelingen. Het onderlinge ‘gevecht’ wordt hiermee feitelijk aangemoedigd en ligt daarmee in het huidige systeem besloten.

 

HERVERBINDEN  MOTIVATIE  MISSIE EN DOELEN  REALISATIE DOELEN  DEELNAME

 

hands-reaching-1-HerVerbinden

 

Geen-vader-na-scheiding Met-vader-moeder-na-sc Geen-moeder-na-scheiding

http://www.herverbinden.nl/index.php/herverbinden-2014/campagne-inleiding

======================================================================================================

HerVerbinden2014-logo

Congres 25 april 2014 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam, thema: “Op zoek naar nieuwe wegen om ouders en kinderen die het contact verloren door scheiding weer met elkaar te verbinden
PROGRAMMA CONGRES/STUDIEDAG 25 april 

“professionals in dialoog met deskundigen en ouders om oudervervreemding door vechtscheidingen te voorkomen”

Steven Pont MarshaPinedo-2 JoepZander Justine van Lawick Erik van der Waal ErikGerritsen AvdHaar SPREKERS
   Steven Pont Marsha Pinedo
Villa Pinedo
Joep Zander Justine v Lawick
Lorentszhuis
Erik vdr Waal
HerVerbinden
Erik Gerritsen
BJAA
A vd Haar
Elker/Compaiz
e.a.

Ook 2e kamerlid bij debat aanwezig.
Schrijf snel in, er zijn nog plaatsen.. (debatcentrum ‘De Nieuwe Liefde’ Amsterdam)  Inschrijven


Campagne HerVerbinden 2014
Het onderwerp vechtscheidingen, oorzaken, gevolgen en hoe daarmee om te gaan staat behoorlijk in de belangstelling. Vele betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstige onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen, verbeteringen en een werkbare aanpak.

RTL 26feb14 item vechtscheidingen start vanaf 6m 40s Radio1Vandaag 26eb2104 Meer vechtscheidingen door ouderschapsplan Vechtscheiding-groeiend-probleem
RTL 26feb14: Meer vechtscheidingen (item start vanaf 6m 40s)
Radio1Vandaag 26feb2104: Meer echtscheidingen door ouderschapsplan.
NOS Nieuws 30 maart: Vechtscheidingen groeiend probleem..


“Herverbinden is voor mij het opnieuw elkaar in de ogen kijken, de angst laten gaan en je hart openstellen…” Marsha Pinedo


Maatschappelijke impuls
De campagne is bedoeld om een nieuwe aanzet te geven voor een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

‘Van vechtscheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.’

Lezingen-evenementen
Het voornemen is om dit onderwerp in de loop van het jaar op diverse gelegenheden in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem. Op deze studiedagen is ook ruimte gereserveerd voor een forumdiscussie/debat.

Op 25 april staat een eerste studiedag gepland, met als thema ‘Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep’. Diverse sprekers zullen dit samen met dagvoorzitter/debatleider Frénk van der Linden tot een leerzame studiedag maken.


De Campagne

HerVerbinden2014-250x361p-v7

Lees hier de campagne informatie in meer detail. Steun de campagne door deze informatie te delen in uw eigen netwerk en op social media.

lees meer..

 

 

Registreer en ontvang Nieuwsbrief

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten over de campagne HerVerbinden en activiteiten die dit jaar georganiseerd gaan worden.

Registreer voor nieuwsbrief

 

Inschrijven voor Studiedag 25/4

IkDoeMee-1-HerVerbinden

Inschrijven

 

PROGRAMMA
SPREKERS

Doelgroep Studiedag 25 april
Jeugdhulpverleners, Jeugdbeschermers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Therapeuten, Leerlingenzorg, Huisartsen, Mediators [5 PE cat.2], Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten.

reunite-1-HerVerbindenMediatorsfederatie Nederland Kwaliteitsregister PE(72)

===========================================================================================================================

HerVerbinden2014-logo

Congres 25 april 2014

‘Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep’:
samen op zoek naar antwoorden

Doelgroep:

Jeugdhulpverleners, Jeugdbeschermers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Therapeuten, Leerlingenzorg, Huisartsen, Mediators (5 PE punten cat.2), Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten

PROGRAMMA / DAGINDELING

9:00 Ontvangst
9:30-9:45 Welkom – HerVerbinden 2014
Frénk van der Linden

Erik van der Waal
Waarom HerVerbinden?
frenkvdlinden hires03-150px
EvdWaal
9:45-10:25 Joep Zander
Oudervervreemding & Ouderverstoting
JoepZander
10:30-11:15 Erik Gerritsen / Miriam Seegers
Stappenplan Vechtscheiding (BJAA)
ErikGerritsen
11:15-11:50
(10min Q&A)
Justine van Lawick
Lorentszhuis
Justine-van-Lawick-Lorentzh
11:50-12:05 Intermezzo
 
12:05-12:15 Wilma Dol
Moeder
Wat ik graag had willen delen..
WD
12:15-13:15 LUNCH
13:15-14:00
(10min Q&A)
Marsha Pinedo (+ Jongere)
Villa Pinedo“Herverbinden is voor mij het opnieuw elkaar in de ogen kijken, de angst laten gaan en je hart openstellen”…
MarshaPinedo-2
14:00-15:00
(10min Q&A)
Steven Pont
De Duivelsdriehoek
Steven-Pont
15:00-15:30 Pauze
 
15:30-16:15 KIES – Kinderen In Echtscheidings SituatiesLineke Joanknecht
Eigen Kracht – Regie in eigen handInnovatie in Jeugdzorg – Elker/Compaiz
Lineke-Joanknecht
AvdHaar
 
16:15-17:00 Forum / Debat
Samen nieuwe inzichten/aanpak vinden
Welke hoofdpunten hoe te veranderen ?
Perspectief ?
Samenvatting – Afsluiting
frenkvdlinden hires03-150px
 
17:00-18:00 Borrel met hapje
Einde

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over programma en studiedagen in 2014.
Doorgang van een studiedag/evenement is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Inschrijven

Dagvoorzitter/ debatleider:
Frénk van der Linden

frenkvdlinden hires03-150px

 

Locatie:

Studie/debatcentrum ‘De Nieuwe Liefde’
Da Costakade 102 Amsterdam [info/route]

De-Nieuwe-Liefde-Grote-Zaal

 

de-nieuwe-liefde-logo

De site HerVerbinden.nl is momenteel (16-4-2014 22u.00) wat overbelast, maar probeert u vooral ook de site direct via de link:

http://www.herverbinden.nl/index.php/19-informatie-evenenementen/15-evenementen-herverbinden-2014

Redactie
SlachtoffersJustitie.nl

“Fathers for Justice” blijkt Niets met Ludieke Acties te Hebben Bereikt. Kinderen Nog Steeds Moedwillig van Vaders Geïsoleerd.

Meer en meer wordt duidelijk dat het Ministerie van Justitie en de functionarissen binnen de Rechtspleging eigenlijk zelf actief communicatie proberen te frustreren. Ook als de slachtoffers kinderen en vaders zijn, doet Justitie er alles aan om gezonde communicatie tussen burgers te bemoeilijken. Een belangrijke reden blijkt ondertussen te liggen in de pogingen van Justitie om zelf niet als schuldige van wanprestatie te worden aangewezen.

Justitie blijkt ook niet graag “reclame” voor haar genomen beslissingen te willen maken. Zelfs beschikkingen volgend op strafrechtprocedures, de vonnissen, blijkt Justitie in een aantal gevallen het liefst onvindbaar te maken. Aangezien de verzameling van genomen beslissingen een deel van de Nederlandse wet vormen, probeert Justitie dus actief een deel van de Nederlandse wet ontoegankelijk te houden voor de Nederlandse burgers. Dat staat natuurlijk op gespannen voet met het beginsel dat iedere burger geacht wordt de wet te kennen.

Hoe kan je je als Nederlandse burger aan de wet houden als je die wet niet eens mag vernemen?

Hoe kun je je als Nederlandse burger aan de wet houden als een belangrijk deel van die wet tot stand komt achter gesloten deuren van gerechten? Zonder dat we ons dat bewust zijn hebben we dus enerzijds geheime rechtbanken en anderzijds geheime wetten. Hoe kan een burger bewijzen vergaren voor een onrechtmatige behandeling achter gesloten deuren? Hoe kan een burger bewijzen vergaren dat hij op onrechtmatige wijze afgerekend wordt op geheime wetten?

In het civiele recht blijken rechters aan de lopende band achter gesloten deuren hun eigen wetten te verzinnen.

Een contactverbod met kinderen opgelegd aan een ouder of aan een ander naast familielid is in strijd met internationaal recht, met internationale kinderrechten, de Nederlandse grondwet en met diverse andere Nederlandse wetten.

Toch worden er dagelijks tientallen vaders en andere familieleden dergelijke contactverboden opgelegd.

Er worden zelfs contactverboden opgelegd aan vaders (en familie) waarvan de betreffende kinderen al naar het buitenland zijn ontvoerd. Vervolgens kan de rechterlijke macht dan stellen dat zij niets aan dergelijke ontvoeringen kunnen doen. Het ontnemen van ouderlijk gezag aan een ouder die zijn kind probeert te behoeden voor ontvoering naar het buitenland blijkt voor een rechter een hamerstuk waarvoor de betreffende rechter geen degelijk onderzoek noodzakelijk acht.

Het gebruik van initialen bij rechtbankverslaggeving blijkt onder een vals argument van privacy voor betrokkenen plaats te vinden. Medewerkers van de gerechten blijken journalisten onder druk te zetten. Het recht op een eerlijk proces zou eigenlijk moeten betekenen dat veel mensen gemakkelijk de rechtsgang van begin tot eind moeten kunnen volgen. Dat is de enige manier om te waarborgen dat een politieonderzoek goed en eerlijk verloopt en dat er voor uitsluitend voor schuldigen uiteindelijk een goed en eerlijke strafvonnis of andere beschikking volgt.

De rechter maakt vaak misbruik van het gezag dat hij bij het grote publiek nog steeds heeft. Het grote publiek redeneert namelijk meestal terug vanuit een beschikking tegen een vader. Als een vader een contactverbod heeft, dan zal daar wel een goede grond voor geweest zijn. Dat is een veel gemaakte fout van omstanders. Een andere veel gemaakte misvatting is dat er twee schuldigen zullen zijn als er gevochten wordt. Op basis van die misvatting is inderdaad eeuwenlang toegedekt dat mannen zich aan vrouwen vergrepen. Gelukkig is het grote publiek daar van houding gaan veranderen. Rond valse beschuldigingen van vrouwen in de richting van mannen moet een vergelijkbaar hoger niveau van beschaving worden nagestreefd. Het bewust isoleren van kinderen van hun vaders is een misdrijf van gelijke orde. Misschien is dat ook wel emancipatie. Vrouwen blijken tot vergelijkbaar kwaad in staat als mannen. Blijkbaar zijn we steeds weer gelijker dan we dachten.

Meer en meer klagen rechters zelf dat zij hun zaken niet grondig kunnen voorbereiden, dat zij geen tijd voor onderzoek hebben, dat zij bewijzen niet kunnen gaan lezen, enzovoort. In de Volkskrant van 31 januari 2014 werd hier door Stoker en Thijssen nog over bronnen bericht.

Meer en meer blijkt dus dat rechters wanprestatie (in vereniging) zouden moeten leveren.

Dagelijks ontvangt de redactie nieuwe dossiers van mishandeling van kinderen door moeders, jeugdzorgers en rechters. Zeer regelmatig ontvangen we zelfs dossiers van rechters die zedendelicten tegen kinderen plegen of gepleegd hebben. Waar moeten mensen met deze dossiers in Nederland anders naartoe? Delicten van rechters en van kerkelijke functionarissen blijken structureel stil te worden gehouden. Dat zou het gezag van rechterlijke macht en van kerk namelijk ondermijnen. Alle goede bedoelingen van de Nationale Ombudsman ten spijt, kan deze met klachten over het functioneren van de rechtsplegende overheid niets doen. Van diverse ketens is de rechter de laatste schakel. In veel gevallen loopt een klacht tegen de overheid pas echt stuk zodra de inbreng van de rechter vereist wordt.

De rechter ontleend een belangrijk deel van zijn onafhankelijkheid juist aan de voorspelbaarheid van zijn beslissingen. Een onvoorspelbare rechter kan nooit een onafhankelijke rechter zijn. De voorspelbaarheid van een procedure wordt in belangrijke mate bepaald door een goede wet en een transparant proces waarin die wet wordt toegepast.

De redactie kiest er bewust voor om actief kinderen en vaders te helpen om contact met elkaar te houden.

Op verzoek van een vader nemen we hier twee links op naar “verjaardagsbrieven van een vader voor zijn ontvoerde kinderen”. De vader heeft geen adres van zijn ontvoerde kinderen, betaald maandelijks losgeld voor zijn kinderen, maar verneemt toch taal nog teken van zijn kinderen. De kinderen mogen alleen met anderen spreken als moeder daarvan weet en als moeder dat goed vindt. Vader kan dus alleen op goed geluk berichten aan zijn kinderen op het internet plaatsen. Vervolgens moet vader maar hopen dat zijn kinderen met Google “naar zichzelf” zoeken.

Verjaardagsbrieven aan een jongenstweeling van een vader die al sinds maart 2012 niets meer van zijn jongens zelf heeft mogen horen. Voor Tristan Korf in Noorwegen http://4qa.org/wp4tw/index.php/archives/94 Voor Werner Korf in Noorwegen: http://4qa.org/wp4tw/index.php/archives/98

Kent u vergelijkbare gevallen van kinderen die geen contact meer met hun vader mogen hebben: laat het de redactie per e-mail weten. De redactie is steeds bereid om op deze web-krant berichten te plaatsen van ouders voor kinderen en omgekeerd. Vergeet U alstublieft ook niet dat er ook vaders zijn die hun kinderen van hun moeder proberen te vervreemden. Er zijn inderdaad vaders die er inderdaad in slagen om hun kinderen van hun moeder te vervreemden. Het moet gezegd: moeders strijden vaker en langer voor het contact met hun kinderen. Het moet ook gezegd: vaders wordt de strijd voor behoud van contact met hun kinderen vaak onmogelijk gemaakt. Ondanks vele jaren nette, ludieke acties van vaders binnen Fathers for Justice. Normale acties werken dus blijkbaar niet. Misschien moeten we er dus ook enig begrip voor hebben dat er steeds meer vaders zijn die uiteindelijk eigen rechter gaan spelen.

Communiceren … wel zo handig als je dat van twee kanten mag doen, zonder contactverbod.

Zou recht op contact niet een ondeelbaar, elementair grondrecht zijn? Hebben kinderen niet in de eerste plaats dat recht?