Belasting gaat juist sterk omhoog. Reguliere media geven leugens van regering en politici kritiekloos door.

– Redactie Economie –

Van een aantal redacteuren hebben we nogal onthutsende berichten ontvangen. In de berichten over de belastingherziening wordt het belangrijkste niet verteld. Radio, tv en grote kranten staan erbij en blijven in diepe slaap. Een redacteur vat het werk van zijn collega’s voor u samen.

In de afgelopen jaren blijkt voor veel doelgroepen de belastingdruk enorm te zijn toegenomen. Er blijkt ook hier regelmatig sprake van dictatuur van de meerderheid. De hogere belastingdruk is vooral op kleinere en vaak zwakkere groepen afgewenteld. De belasting betaald door chronisch en langdurig zieken is geexplodeerd. Er is om de rust te bewaren enkele jaren invulling gegeven aan de belofte om zieken en gehandicapten er niet op achteruit te laten gaan. Er werd daar een geldverslindende uitvoeringsorganisatie speciaal voor opgezet, onder andere het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het compenseren van zieken door onder andere het CAK is nu aan de gemeenten overgedragen. De gemeenten geven aan dit niet te gaan doen. Het “ervoor ontvangen” geld zeggen de gemeenten noodgedwongen voor andere posten te moeten gaan besteden. Als private partijen dit zouden doen dan zou het diefstal subsidiair verduistering worden genoemd.

Door als rijks-bestuurder en rijks-politicus allerlei kosten over de muur te gooien naar de gemeente zijn kosten bij anderen terechtgekomen. De gemeenten mogen de aanstaande “opstanden” gaan neerslaan. Ze hebben veel minder geld gekregen dan de rijksoverheid daarvoor moest uitgeven. De gemeenten hebben echter wel een zelfs groter wordend probleem op hun bord geschoven gekregen.

De belastingverlaging waar kabinet en politieke partijen landelijk goede sier mee maken, wordt kritiekloos door gegeven als “waar” bericht door veel media. De analyse is voor economen echter zeer simpel. Er blijft van de beschreven belastingverlaging op de Inkomstenbelasting helemaal niets over, omdat de volgende belastingen sterk stijgen:

(a) Gemeentebelastingen gaan sterk omhoog. Daar heeft de nationale politiek expliciet meer ruimte voor gemaakt.

(b) Meer en meer overheidsorganisaties mogen als het ware winst gaan maken op de bijdragen die ze van burgers vragen.

(c) Geprivatiseerde bedrijven uit de afgelopen jaren willen zich nu ondertussen echt commercieel mogen gedragen. Vuilophaaldiensten en bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen blijken ondertussen veel hogere bijdragen te vragen dan in de tijd dat de dienst bij de overheid zelf lag. Private bedrijven worden geacht winst te maken.

(d) De wanpraktijken in de sociale huursector leiden tot sterk stijgende huren. De overheid stuurt daar zelfs nog extra op aan door grepen in de kas van de corporaties en door opleggen van inkomensafhankelijke huurverhogingen. Door verstrekken van huursubsidie voor onredelijke huren, subsidieert de overheid monopolisten. De sociale huursector is tenslotte toch eigenlijk een monopolie of op zijn best een oligopolie (enkele aanbieders en vele vragers). Wat de ene hand geeft wordt vervolgens met de andere met grepen in de kas weer teruggehaald.

(e) In de afgelopen jaren is de belastingdruk voor zzp’ers al enorm toegenomen. Er lijkt een politiek draagvlak te zijn om selectief deze groep als sterke, rijke ondernemers te beschouwen. Er lijkt een meerderheid bereid om bijvoorbeeld in investingsaftrek en zelfstandigenaftrek te gaan snijden. Selectief, want bij gelegenheid wordt de zzp’er dan plotseling weer als een soort werknemer beschouwd. De Belastingdienst is de zzp’ers in de afgelopen jaren steeds minder als ondernemers gaan zien. De Belastingdienst is zzp’ers min of meer al lang als werknemers gaan zien. Het aantal liep zo hoog op dat de Belastingdienst vond dat ze zzp-schap als een belastingontwijkingsfiguur moest gaan beschouwen.

(f) De privatisering en automatisering in het openbaar vervoer hebben tot vaak sterke stijging van kosten voor de burger geleid. Voor een deel worden deze kosten nog steeds gedragen vanuit belastingopbrengsten van bijvoorbeeld de provincies.

(g) De kosten voor burgers voor boetes en administratieve bijdragen in het algemeen voor overheidsdiensten hebben mogen stijgen in de afgelopen jaren. Ondanks vele protesten van ambtenaren die de “klappen” van het boze publiek mochten opvangen.

(h) De kosten van nuts-voorzieningen als bijvoorbeeld drinkwater gaan meer dan verdubbelen, zo is het plan. Vervuilers mogen straffeloos hogere kosten krijgen berekend. Parkeerkosten zijn gewoon (ook volgens de wet!) (gemeente-)belastingen. Kosten voor milieuvignetten om met bijvoorbeeld dieselauto’s toch in binnensteden te komen, zijn ook gewoon belastingen.

(i) Door het sterk versnipperen van de verschillende plaatsen waar belasting en vergoedingen bij de burgers worden geheven, is het voor de landelijke politiek steeds meer onmogelijk om de totale belastingdruk bij burgers te beinvloeden. De rijksoverheid blijkt eigenlijk helemaal niet eens meer in staat te zijn om de totale belastingdruk te meten. Het oude fiscale beginsel van zo mogelijk maar 1 keer inkomensafhankelijk belasting heffen naar redelijke draagkracht blijkt helemaal te zijn verlaten. Het is te verwachten dat over een aantal jaren de figuur weer precies andersom gemaakt gaat worden. Over enkele jaren zal de rijksbestuur en politiek stellen dat alle diensten op 1 plaats centraliseren met 1 administratie veel goedkoper en economischer is. In de voorgaande decenia is deze figuur en de tegengestelde figuur als reactie steeds opnieuw aan de orde geweest. Niets nieuws onder de zon dus.

(j) Waar ook totaal over wordt gezwegen is dat de rijksoverheid aan de Europese overheid meer ruimte probeert te geven om Europese belastingen en vergoedingen te gaan heffen bij Europese burgers. Laten we ook eens denken aan lidstaten die toch aan andere Europeanen tol gaan vragen, terwijl eigen onderdanen zijn of worden gecompenseerd.

(k) Eigenlijk met als argument dat andere Europeanen het ook niet krijgen, zal stap voor stap de hypotheekrente aftrek worden beperkt. Europa levert dus niet louter voordelen voor de Nederlanders.

(l) Door een hogere BTW zou het zelfs zo kunnen zijn dat zelfs aan de kant van de nationale overheid helemaal geen belastingverlaging wordt bereikt. Voor velen kan het goed zo zijn dat zij als burgers aan BTW meer moet gaan betalen dan dat zij in Inkomstenbelasing als vermindering krijgen.

Wie moet er nu nog meer argumenten hebben om ervan te worden overtuigd?

De Nederlandse burger wordt door landelijk bestuur en politiek leugenachtig om de tuin geleid. Veel media lijken er een belang bij te hebben om daar niet op te wijzen in de berichtgeving. Ingang bij de macht in Den Haag weegt blijkbaar zwaarder dan het bevorderen van zuivere en kritische berichtgeving.

Wat heeft de Nederlandse burger aan een nationale overheid die belastingen verlaagd maar anderzijds willens en wetens bewust uitgaven voor burgers laat stijgen?

Zelfs als economen zich volledig beperken tot posten die ook werkelijk belasting worden genoemd, dan nog zal juist de belasting voor de Nederlandse burger sterk stijgen.

Leave a Reply