You are browsing the archive for Redactioneel.

Justitieslachtoffers.nl geschokt door Weigeren Aangifte Ouders Tim Ribberink

2012/11/07 in Autoriteit Toezicht Rechtspleging, Rechterlijke Organisatie, Redactioneel, Strafrecht, Te Volgen en Gevolgde Zaken

De redactie is geschokt over de wijze waarop de politie wederom geweigerd blijkt te hebben om op juiste wijze aangifte op te nemen.
Nogmaals wijst de redactie op het eerder op deze site geplaatste bericht.

Dat mr Moszkowicz niet helemaal voldoende aandacht aan zijn bijscholing heeft besteed, is nu ook zonneklaar gezien zijn juridische leuterpraatje bij Shownieuws. De aangifte had wel degelijk opgenomen moeten worden. Er is sprake van diverse strafbare feiten en er is om diverse juridische redenen tot vervolging en veroordeling van de “pestkop” op internet te komen.

Naar aanleiding van de ONJUISTE berichten over het niet kunnen vervolgen van pesten het volgende.

Het is beslist onjuist dat er niets strafrechtelijk tegen pesten is te ondernemen.
Het is echter wel begrijpelijk dat de officier van justitie niet steeds direct uit zichzelf “een aangifte” gaat doen. Dat zou namelijk kunnen. Zelfs zonder aangifte kan een officier vervolgen. Ondertussen kan er zelfs vervolgd en veroordeeld worden zonder lichaam van een slachtoffer voor het geweldsdelicht doodslag cq. moord.

Het is mogelijk om als groep burgers samen naar de politie te gaan en aangifte te doen van smaad en/ of laster en/ of valsheid in geschrifte.
Het zich uitgeven voor een ander (identiteitsfraude) is bovendien ook strafbaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden die zijn te verbinden aan computer-huisvrede-breuk.

Voldoende mogelijkheden dus, maar er moeten wel mensen samen willen werken.
Dat blijkt steeds het grootste probleem. Zo spelen we “pestkoppen” steeds in de kaart.

Heel begrijpelijk dat de ouders van Tim Ribberink nu wel even iets anders aan hun hoofd hebben dan aangifte doen.

Een “class suit” is in Nederland niet mogelijk, maar een gemeenschappelijke aangifte kan wel heel goed.
De ervaring van gebruikers van deze site is in het algemeen:
… de politie probeert aangifte doen … altijd te ontmoedigen …
Wellicht kan dat iets te maken hebben met de problemen van de politie ;-).

De grap is vervolgens dat overeenkomstige vervolgingspogingen door Justitie toch in 1 procedure samengevoegd kunnen worden.
Voorbeelden: rellen Project X in Haren, liquidatie proces Holleeder cs., enzovoort.
Eigenlijk maakt Justitie er dan een soort “class suit” van.

Wie wil samen met ons tot een aangifte tegen de laatste grote pestkop(pen) van Tim Ribberink komen?
Laat het ons graag weten.

De redactie

Magistratuur maakt met Ketenpartners steeds haar Eigen Gelijk

2012/03/27 in Achter gesloten Deuren, Ingezonden Berichten, Kind-Ouder-dossiers, Rechterlijke Organisatie, Redactioneel, Waarheidsvinding

Grootouders worden bij verzoek om herstel contact afgescheept met een klassieke drogreden. Waar blijft het belang van het kind?

Uit het onderstaande verhaal, beschikbaar gesteld door Vader Kenniscentrum, blijkt het vrij duidelijk. Een ketenpartner (al dan niet in samenwerking / samenspanning) met een onwelwillende ouder zorgt voor scheiding van kind van een ouder of groot-ouder.

Het gegeven dat het kind gescheiden is van de ouder of groot-ouder wordt als argument voor een gewenste situatie gebruikt. Kort samen gevat: “Het kind is gewend (geraakt) aan niet (meer) regelmatig interactie hebben met de (groot-)ouder. Het aanbieden van “verandering” aan het kind is (naar vooronderstelling) niet goed voor het kind.

De “verandering” is natuurlijk helemaal geen verandering, maar een herstel van de “natuurlijke” situatie.

Het begint ondertussen heel pervers te worden: de rechtsgeleerden “in charge” doen wel heel opzichtig hun best om professionaliteit en wetenschappelijkheid buiten de orde te plaatsen. De Hoge Raad zegt feitelijk steeds: drogredeneren mag, als je het maar een motivatie met aangehaalde wetsartikelen geeft. Het inzetten van rechtsmiddelen heeft dus maar beperkt nut.

Ondertussen begint het me duidelijk te worden dat het precies dezelfde mensen met het vak van “rechter” waren die het met hun geweten konden verenigen om “outcast vrouwen” op een brandstapel te laten verbranden. “In naam van het volk: te licht bevonden.” Een vraag aan de geschiedenis-geleerden/ wetenschappers: “Is er in de geschiedenis ooit een “denazificatie-proces” op een zittende groep van rechtsplegers georganiseerd? Hebben de rechters nooit hun volgen van “beulen” hoeven te verantwoorden? Ik denk dat ik het weet. Dat geeft dan te denken …

Als het erop aankomt laten rechters die de fout in gaan zeggen: Wij voerden slechts de wet uit. Of … we hebben de “deskundigen” slechts kunnen volgen. Zo kan natuurlijk iedereen wel rechter spelen. Eigen rechter spelen heet dat dan.

Een rechter moet overtuigen (verantwoorden) dat hij recht spreek. Niet omgekeerd, dat een rechter rechtvaardig en juist handelt, totdat van het tegendeel blijkt. De rechtzoekende moet niet hoeven betogen dat hem onrecht is aangedaan. De rechter moet verantwoorden dat hij recht spreekt. Rechtspreken is werkelijk een vak … waarin geprofessionaliseerd kan worden.

Alleen een rechter die kan verklaren hoe hij tot zijn oordeel komt en daarover met objectieve maatstaven zich verantwoord … kan professioneel zijn.

Met de goedwillende magistraten in het hoofd: … we gunnen Nederland eindelijk … de professionaliserende rechter. Laten we dus maar stoppen met benoemen voor het leven. Blijkbaar maakt dat rechters te gemakzuchtig. Rechters die zich bewijzen … zullen we maar al te graag steeds herbenoemen.

Zie het onderstaande schrijnende verhaal. De beschikking zal ook op deze site worden opgenomen. Tot zover de redactie .

Beschikking oma Thaila omgangsregeling met kleinkind Jori
Omgang afgewezen omdat er geen ‘family-life’ zou zijn volgens de rechter uit Leeuwarden.

Commentaar: Nee, maar oma Thaila is betrokken genoeg op haar kleinkind, maar vanwege het frustreren van contact door de moeder vraagt oma nou juist ook een omgangsregeling aan.
Hoe betrokken oma Thaila is blijkt alleen al uit het feit dat zij voor deze rechter helemaal uit Nijmegen naar Leeuwarden gekomen is om haar ‘family life’ en betrokkenheid bij haar kleinkind te bepleiten.

Afijn, zie voor de gehele uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden in deze zaak:

Rechtspraak gelijkwaardig ouderschap – Vader Kennis Centrum nr. 379:
http://jurlex-ouderschap-nl.blogspot.com/2012/03/379-beschikking-oma-thaila.html

Peter Tromp
Vader Kennis Centrum

Noot van de Redactie:  Het Vader Kennis Centrum, komt net als KOG, nadrukkelijk op voor alle zorgdragers voor kinderen, hier dus nadrukkelijk ook voor oma’s. Ouder Kennis Centrum of Kindzorg Kennis Centrum was misschien ook zeer passend als naam geweest.

GEEN slachtoffer willen zijn.

2012/01/31 in Ingezonden Berichten, Redactioneel

(Het introductie-artikel voor de site justitieslachtoffers.nl.)

Op deze site worden negatieve (en positieve!) ervaringen gedeeld over het functioneren van rechters, advocaten en ingeschakelde deskundigen. Het geeft invulling aan de steeds breder gevoelde behoefte aan professionalisering van de rechtspleging. Diverse keren is een behoefte kenbaar gemaakt om te komen tot meer onafhankelijke controle op de rechtspleging. Ook binnen de Tweede Kamer wordt hier nu bij herhaling over gesproken.

Al in de jaren ’90 is een dergelijke site in Duitsland actief geworden. Kijkt u eens naar www.justizgeschaedigte.de !

Reacties over deze site graag naar: justitieslachtoffers@gmail.com De zuster-site is: www.slachtoffersjustitie.nl .

Deze site is een initiatief van lotgenoten die Kafka-belevenissen hebben moeten ondergaan in Justitiële Keten Processen.

De eerste doelstelling voor deze site is om de vele versnipperde initiatieven bijeen te brengen en toe te gaan werken naar een betere samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld door goed door-linken naar andere sites en andere waardevolle informatiebronnen.

Commitment aan de zuivere doelstellingen van de organisaties binnen het ministerie van Justitie en van de organisaties die met Justitie samen werken (als bijvoorbeeld deskundige)  staat voorop. Vanzelfsprekend moet daarbij ook gedacht worden aan alle functionarissen met een “kwaliteitshouding” die hun uiterste best doen om zo goed mogelijk een goed en rechtvaardig eindproduct uit zorg en rechtspleging te laten voortkomen.

Deze site is dus voor iedereen die ziet dat het beter moet en … erop wil vertrouwen dat het beter kan. Graag uw steun. Na 200 jaar organisatie van de rechtspleging in de huidige vorm, is het tijd voor een aantal ingrijpende wijzigingen. Iedereen werkzaam in het justitie-veld moet zichzelf een aantal verbeteringen willen gunnen.

Deze site verzamelt cases van lotgenoten … en wil een basis bieden voor professionele en wetenschappelijke analyse. Het gaat vooral om duidelijk “bewijzen” dat er trends in de problemen te vinden zijn en … dat er eenvoudige verbeteringen mogelijk zijn.

Ondertussen is er een diversiteit van lotgenoten uit alle maatschappelijke geledingen.

Het zoeken en bevorderen van samenwerking met bestaande initiatieven heeft steeds onze voorkeur. Anders dan eerdere initiatieven richten wij ons ook nadrukkelijk op Civiel Recht en niet alleen op Straf Recht (strafrecht).

Het gaat beslist ook om het functioneren van de advocatuur en de hardnekkige misstanden die daarin aanwezig blijken. Nogmaals … zonder te willen betogen dat het allemaal fout zou zitten in de advocatuur. Het aandragen van ideeen voor verbetering is wellicht belangrijker dan het overtuigen van het bestaan van mistanden.

In ieder geval is het nu 5 over 12 en blijkt de Nederlandse samenleving op een dramatische wijze het vertrouwen in het systeem voor rechtspleging te hebben verloren. De tijd van vrijblijvendheid en “het zelf op gaan lossen” is voorbij. Het probleem is nu alleen nog op te lossen als er gebruik wordt gemaakt van de bereidheid om naar de “klanten” van Justitie, advocatuur en ketenpartners te gaan luisteren.

Het toezicht op de rechtspleging blijkt zo vele jaren na het uitdenken van de Trias Politica nog in de kinderschoenen te staan. Bij het hanteren van de universele criteria voor professionaliteit … moet … helaas … worden geconcludeerd dat er nog niet eens een overtuigende eerste stap is gemaakt. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, bijvoorbeeld van de Ombudsman en van de Raad voor de Veiligheid.

Alle leken en professionals die mogelijk iets kunnen bijdragen worden van harte uitgenodigd om deel te gaan nemen. Praktische zaken, advisering … uitspreken van steun … alles is gewenst.

Genoeg te doen dus. 

Door u aan te melden voor een account op deze site kunt u annoniem reageren op artikelen op deze site. We willen u bedanken voor uw aandacht en reacties.

 

Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland   &   

Autoriteit Toezicht Jeugdzorg

Autoriteit Toezicht Rechtspleging

Skip to toolbar