Jan van Ruth, van tableau geschrapt voor spreken van de ongewenste waarheid, laat nog eens van zich horen in 2016

Overgenomen van de site: maatschappijenveiligheid.nl

===========================================

Het woord is aan…bezorgde burger Jan van Ruth *
15 juli 2016
Hoe vijf politieke partijen in Nederland anno 2014 “normen en waarden” van onze democratie te gemakkelijk “inruilen” voor financieel gewin!

Slot-overleg Kabinet en VNG ergens in maart/april 2014
In het torentje op het Binnenhof komt men bijeen. Toelichting door een jurist bij dit slot-overleg: De wetgever heeft het handelen van de overheid bewust uit de gelijke behandelingswetgeving gelaten. Dit geldt eveneens voor de ten uitvoer legging van de WMO door de gemeenten. Een bezorgde minister merkt op: Dit kunnen wij toch niet maken want uit onderzoek blijkt helaas dat 95 procent van de “WMO-gebruikers” kwetsbare burgers zijn die absoluut niet in staat zijn om via een advocaat bij de Bestuursrechter aan te kloppen! Waarop de reactie van de Minister-President: Ziet u wel, wij hebben dit probleem dus slim en goed doordacht getackeld en zijn op een rechtvaardige manier tot een oplossing gekomen! Ik zal nog een aantal keren publiekelijk bekend maken dat de “Gemeenten zo dicht bij de mensen staan” en dan is deze klus geklaard! Mag ik de deelnemers aan dit overleg feliciteren met dit resultaat.
De ware VOC mentaliteit leeft dus nog en zit waarschijnlijk in onze genen!

Aanname overheveling Wet WMO en Gezondheidszorg naar Gemeenten door Tweede Kamer op 24 april 2014 en door Eerste Kamer op 8 juli 2014
Hoe komt het toch dat zoveel politici, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau, in de huidige samenleving be smet raken door het “narcisme virus” wat hun nuchtere kijk op de zaken doet verdwijnen, met als gevolg dat ze de fout in gaan?


Tot slot
Je mag dit dus wettelijk geen discriminatie noemen maar het is wel duidelijk “verwijtbaar roekeloos gedrag” wat inmiddels al verscheidene dodelijke slachtoffers heeft geëist plus de overstelpende drukte op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en in verpleeghuizen. Voeg daaraan toe de bekende ontduiking van de verplichte hulp aan kwetsbare inwoners volgens de Grondwet voor lagere Overheden en de recente uitspraken van de Hoge Raad van Bestuursrechters!

En dan nog de politici die zich alsmaar afvragen hoe toch die desinteresse en wrevel over de politiek is ontstaan.

Jan van Ruth

Informatieverstrekking OM in procedure dwangopname psychiatrisch ziekenhuis niet in overeenstemming met regelgeving bescherming persoonsgegevens. Nieuw rapport procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad: “Gedeelde informatie”

shortlink: http://www.slachtoffersjustitie.nl/wordpress/?p=3254

Nieuw rapport PG bij de Hoge Raad: “Gedeelde informatie”

Informatieverstrekking OM in procedure dwangopname psychiatrisch ziekenhuis niet in overeenstemming met regelgeving bescherming persoonsgegevens

Den Haag, 06 november 2017

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij het verstrekken van strafrechtelijke gegevens aan de rechter bij een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet naar behoren nageleefd. Het OM heeft daarbij wel beoogd zwaarwegende belangen te dienen. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Gedeelde informatie (pdf, 602,4 KB)’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van art. 122 Wet RO een toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het OM. Hij kan, zo bepaalt dat artikel, de minister in kennis stellen van het feit dat het OM naar zijn oordeel de wettelijke voorschriften niet naar behoren handhaaft of uitvoert. In dit kader verschenen meerdere rapporten. ‘Gedeelde informatie’ is het vierde rapport over het functioneren van het OM en is vandaag aan de minister aangeboden.
De aanleiding voor het rapport voert terug naar de strafzaak tegen Bart van U., die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor de levensberoving van voormalig minister Els Borst en zijn zus Loïs. Bart van U. had psychische problemen en het gevaar dat daarmee gepaard ging was kennelijk door de betrokken instanties niet goed onder ogen gezien. De Commissie Hoekstra heeft hiernaar een onderzoek ingesteld. Een van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra was dat het OM de rechter, die moet oordelen over een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis, voorziet van relevante strafrechtelijke informatie.
Sinds 2016 is het OM begonnen met het structureel toevoegen van strafrechtelijke gegevens bij verzoeken tot een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis. Het gaat daarbij om strafvorderlijke gegevens, politiegegevens, gegevens die worden uitgewisseld in Veiligheidshuizen en gegevens uit de sociale omgeving van de betrokkene. Doel hiervan is dat de rechter zich met behulp van deze informatie een beter en completer beeld kan vormen van het gevaar dat van de betrokken persoon voor de samenleving uitgaat en dus beter kan beoordelen of een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk is.
De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft gekeken of er vanuit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens een wettelijke grondslag bestaat voor het toevoegen van voormelde gegevens aan dossiers in het kader van een dwangopname. Het gaat namelijk om het gebruik van bijzonder privacygevoelige informatie die voornamelijk is verzameld voor een strafrechtelijk doel, zonder dat de betrokkenen, waaronder bijvoorbeeld familie van de op te nemen persoon, daarvoor toestemming heeft gegeven. De procureur-generaal heeft van alle soorten gegevens onderzocht of voor de verstrekking ervan een wettelijke grondslag aanwezig is.
Volgens de procureur-generaal staat het belang en de noodzaak voor verstrekking van de gegevens aan de rechter die beslist over een dwangopname buiten kijf. Het OM heeft met grote inzet en voortvarendheid gewerkt aan een (uniforme) werkwijze voor de verstrekking van strafrechtelijke gegevens in de procedure voor gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarbij is ook aandacht geweest voor de bescherming van de privacy van betrokkenen. Zo worden bijvoorbeeld politiegegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd. Dit laat echter onverlet dat de gegevensverstrekking rechtmatig moet zijn. De Grondwet vereist daarvoor een wettelijke regeling.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is, dat het OM bij het verstrekken van een deel van de gegevens de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet naar behoren heeft nageleefd. Het OM is begonnen met het voegen van de strafrechtelijke gegevens zonder voldoende duidelijk vast te stellen of daarvoor op grond van de wet een bevoegdheid was en welke voorwaarden daarbij in acht dienden te worden genomen. Dit beoordeelt de procureur-generaal als onzorgvuldig. Daarnaast ontbreekt voor een aantal soorten gegevens, namelijk de verstrekte informatie vanuit de Veiligheidshuizen en politiegegevens, een wettelijke grondslag of zijn de voorwaarden die de wet stelt, niet nageleefd.
Het doel van de regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens, waar ook het OM aan gebonden is, dreigt door dit handelen van het OM te worden ondergraven, zo stelt de procureur-generaal. Van het OM mag worden verwacht dat het zorgvuldig onderzoek doet naar de wettelijke grondslag van gegevensverstrekking en vervolgens daarnaar handelt. Hierin is het OM tekortgeschoten. Dat met het verstrekken van de gegevens een zwaarwegend belang werd gediend, is voor deze handelwijze geen rechtvaardiging.
De procureur-generaal tekent wel aan dat de huidige wetgeving niet goed is toegesneden op de vervulling van de taken van het OM op het gebied van de gedwongen opnamen in psychiatrische ziekenhuizen. Eén van de aanbevelingen die de procureur-generaal doet is, vooruitlopend op de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving op dit vlak, een (tijdelijke) regeling te treffen waarin de grondslag voor de verstrekking van strafrechtelijke gegevens in het kader van een dwangopname wordt vastgelegd. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij de onderzoeksresultaten in ‘Gedeelde informatie’.
Het is nu aan de minister te bepalen of het onderzoeksrapport aanleiding geeft om stappen te ondernemen en aan te geven welke stappen dat zouden moeten zijn. In het rapport worden suggesties gedaan om door het uitvaardigen van nadere regelgeving tegemoet te komen aan de op dit moment bestaande lacunes.

Het bovenstaande artikel is integraal overgenomen van rechtspraak.nl.

Het OM gaat zorgelijk om met het toevoegen van vertrouwelijke gegevens aan een strafdossier.

De Raad voor de Kinderbescherming maakt het waarschijnlijk nog veel bonter. Iedereen begrijpt dat de rechter hierop toe zou moeten zien. In de praktijk blijkt de rechter echter op 1 kussen te slapen met de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter laat toetsen van de documenten volledig achterwege.

De praktijk blijkt nu: veel wordt collegiaal als “bewijs” of “deskundigen-standpunt” door (civiele) keten- collega’s voor de rechter geconstrueerd. Politiefunctionarissen verklaren bijvoorbeeld doodleuk dat een ouder zou hebben geroepen dat hij zelfmoord zou willen plegen. Een gezinsvoogd mag in een samenvatting de conclusie van een psychologisch rapport van een psycholoog 180 graden omkeren. Een psycholoog verklaart in een rapport van drie A4’tjes dat iemand voor zo ver hij heeft kunnen onderzoeken, gezond is. In de samenvatting van een half A4 verklaart een gezinsvoogd dat er zorg is over de psychische gezondheid van de ouder.

Procureur Generaal Rinus Otte wil doofpot-overtuiging bij publiek wegnemen. Vervolgen van euthanasiearts moet “opener”.

Nijmegen     (art. 3241)

Op 31 oktober 2017 verscheen een bericht in de Stentor van de hand van Edwin van der Aa. Een vergelijkbaar bericht verscheen in de Telegraaf.  Rinus Otte (procureur generaal en voormalig raadsheer in Arnhem en Amsterdam) werd als bron binnen het OM aangehaald.
Het Openbaar Ministerie gaat voortaan zelf bij euthanasiezaken openbaar maken, waarom al dan niet is overgegaan tot vervolging van een arts. Het gaat om zaken waarin de medicus onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Aldus de journalist, Van der Aa.

Ook zal de beoordeling, in overleg met een toetsingscommissie en de zorginspectie, en eventuele strafrechterlijke vervolging sneller plaatsvinden. Zo halen we Edwin van der Aa opnieuw aan. Na puzzelen begrijpen we dit als:
De beoordeling door het OM en eventuele strafrechterlijke vervolging zal sneller plaatsvinden. Er zal overleg zijn met een toetsingscommissie en met de zorginspectie.

Volgens het OM is het belangrijk om vooral bij complexe zaken “meer dan voorheen” inzicht te geven in de exacte beoordeling van “verdachte” euthanasiegevallen.

Het beeld in de maatschappij moet veranderen dat Justitie nooit handhavend optreedt bij euthanasiezaken waarin artsen onzorgvuldig zouden hebben gehandeld. “Dit beeld is wellicht begrijpelijk, maar niet terecht”, stelde het OM gisteren in de Tweede Kamer, bij monde van Rinus Otte.

Hij bevestigde dat het Openbaar Ministerie de laatste jaren minder zichtbaar is geweest. “Maar we zullen ons meer en zichtbaarder focussen op de rechtsbescherming van mensen met een wens tot euthanasie.”

Het OM durft te concluderen dat artsen in het algemeen zeer zorgvuldig handelen bij verzoeken. Van de 6091 gemelde gevallen in 2016 voldeden er maan tien niet aan (één of meer) wettelijke zorgvuldigheidseisen. Volgens het OM zijn er hooguit fouten gemaakt bij de medische uitvoering, niet bij de beoordeling van een wens tot levensbeëindiging.

Uit de dossiers in het bezit van de redactie blijkt iets volledig anders. In de uitvoering kan een euthanasiearts voor veel meer problemen zorgen dan medische. Ook als de wens tot euthanasie volledig correct is vastgesteld en een legitieme basis geeft aan de euthanasie. Het zijn vaak problemen die nabestaanden en nalatenschappen enorm kunnen beschadigen. Artsen maken in de bekende dossiers misbruik van hun gezag en van de intieme sfeer van afscheid nemen. Nabestaanden willen een sfeer van rust en zullen niet snel zaken aan een grote klok willen hangen. Nabestaanden zijn niet snel bereid om te klagen.

De Anne Faber-petitie. Moet er iets met onze rechtspleging gebeuren?

Nijmegen ( art. 3213 )

Er is gelijk dat je juist niet wil halen. Onze redactie ging van start in 2011. Moeten wij vereerd zijn dat er na ons zoveel vergelijkbare initiatieven op internet zijn gekomen? Waarschuwen dat iemand gevaar loopt om vermoord te worden, vraagt niet om een gelijk. Erop wijzen dat de stand van onze rechtstaat op een gruwelijk niveau is, vraagt niet om een ramp waarna toch iedereen bijval geeft: er moet iets gebeuren.

Blijkbaar is er een behoefte om te informeren. Blijkbaar is er een behoefte of geinformeerd te worden over misstanden bij Justitie. “Oud nieuws” vaak, omdat de oude media het niet in hun verdienmodel kunnen inpassen en het vaak enorm laten afweten.

Het initiatief voor de Petitie voor Anne was voor ons interessant. Maar misschien waren de reacties op het nemen van dit initiatief nog wel veel interessanter.

Het burgerinitiatief dat door deze website is gestart, is nog steeds gaande.
Steeds melden zich nieuwe medestanders.

We zoeken naar een manier om mensen blijvend betrokken te houden. Mensen moeten gemotiveerd worden om in actie te komen. Maar vooral: mensen moeten in actie blijven. De politiek moet hiermee aan de slag. En … aan de slag blijven. Van belang is zorgvuldige voorbereiding en veel geduld. Heel veel geduld.

Dank voor uw steun aan de diverse petities. Dank voor de steun aan “ons” Burgerinitiatief.

Peter van ‘t Klooster in Trouw

Reacties op artikel van Peter

Lydia de Jong (Dordrecht), initiatiefneemster

Bijval voor de petitie. Advocaat R.P. de Boer in Opinie in Trouw

Media zijn te ver gegaan. Ombudsman Trouw.

De petitie waar het over gaat

Eerbetoon aan Erik Oltmans docent wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch (door Naomi Nolte)

 

Naomi Nolte

Canterbury, Engeland, Verenigd Koninkrijk (doorplaatsing vanaf Facebook)

Dit is mijn eerbetoon aan Erik Oltmans. Een inspiratie voor velen, een inspiratie voor mij. Erik was mijn docent wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium in de derde klas. Wiskunde was vanaf klas 1 een lastig vak voor mij. Ik deed ontzettend mijn best om het te begrijpen, maar het leek maar niet te lukken. Totdat ik les kreeg van meneer Oltmans. Een docent die alles in zijn macht deed om zijn leerlingen te helpen, zeker als ze ervoor open stonden, maar zelfs als ze dat niet wilden. Iemand die mensen aan het lachen kon maken. Een bijzonder persoon, die mij ertoe heeft gebracht om mijn kennis over te brengen aan anderen. Om bijles te gaan geven, en aan leerlingen te kunnen overbrengen dat als er iemand is die in je gelooft en genoeg geduld met je heeft, je er altijd kunt komen. Ik heb het vandaag al tegen veel mensen gezegd: er is geen leerling geweest die bijles heeft gehad van mij en die niet het verhaal heeft gehoord van de docent die zoveel vertrouwen in mijn kunnen had dat ik wiskunde van mijn ‘weakness’ in mijn ‘strength’ heb kunnen veranderen. Er zijn genoeg mensen die Erik niet gekend hebben en die nu op hem neerkijken omdat hij de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium heeft getraumatiseerd. Maar deze mensen hebben Erik niet gekend. Ze hebben zijn toewijding aan zijn leerlingen en zijn medemens niet kunnen aanschouwen. Ze begrijpen niet dat voor iemand die zo bijzonder begaan was als hij om te hebben gedaan wat hij vandaag heeft gedaan, hij erg diep moet hebben gezeten. Dieper dan (gelukkig) de meesten van ons zich kunnen voorstellen. Dit is een groot verlies voor ons allemaal, en zeker een groot verlies voor mij. Ik kan niet meer hopen dan dat hij op ons neerkijkt en ziet hoeveel positieve invloed hij heeft gehad op deze wereld. Erik, pannenkoek, ik zal je nooit vergeten. Ik zal nooit vergeten wat voor invloed jij hebt gehad op de persoon wie ik vandaag ben. Rust zacht.

Burgerlijk Toezicht en Controle op de Rechter. Duitsland: “der Schöppe(n)” in de rechtbank

De betrokkenheid en burgercontrole op rechtspraak is in het verleden al veel groter geweest dan momenteel het geval is. In Duitsland is de invloed van napoleontische rechtspraak minder en anders geweest dan in Nederland en België.

Voor Napoleon hadden raadsleden en wethouders in een gemeente ook vaak juridische, rechtsprekende functies. Herkenbaar verwante woorden zijn schepen en wethouder. Een gemeenteraad had vroeger ook een duidelijker juridische, rechtsprekende rol.

Der Schöpfe (m)              = (gewohnlich) der Schöppe(n), Plural: die Schöpfen

Der Schöppen (m)            = ein mit Schöppen besetztes Gericht, Schöppengericht, Schöpfengericht

Der Schöppen (m)            = der Schöppe, Plural: die Schöppen

= ein Beisitzer in einem Gericht, oft im Sinne eines Bürgers (Laie)

= een burger die toezicht houdt op verloop van rechtzaak

= ook ongeveer wethouder en schepen voor de Napoleontische rechtspraak

= ook ongeveer jury-lid of assisenraad-lid

Enkele bronnen:

(bron 1) https://books.google.nl/books?id=2-FIAAAAcAAJ

in het bijzonder:

https://books.google.nl/books?id=2-FIAAAAcAAJ&pg=RA1-PA520&dq=der+Sch%C3%B6pfer+Sch%C3%B6pfen+Gericht&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjR4KrnlavRAhVFPRoKHQ56BvAQ6AEIHDAA#v=onepage&q=der%20Sch%C3%B6pfer%20Sch%C3%B6pfen%20Gericht&f=false

https://books.google.nl/books?id=2-FIAAAAcAAJ&pg=RA1-PA520&dq=der+Sch%C3%B6ppen+Sch%C3%B6pfen+Gericht&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj-g4COoavRAhWG2BoKHYF0BA0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=der%20Sch%C3%B6ppen%20Sch%C3%B6pfen%20Gericht&f=false

(bron 2) https://books.google.nl/books?id=FfxMAQAAMAAJ

(bron 3) https://books.google.nl/books?id=Ms5CAAAAcAAJ

Wraking raadsheer Rijkers alsnog volledig toegewezen. Wraking blijkt rechtsmiddel.

– rechtbankverslaggever Arnhem –

De wrakingskamer voor Arnhem heeft rechtshistorie geschreven. Naast hoger beroep en cassatie blijkt wraking een plaats te hebben gekregen als rechtsmiddel om meteen een partijdigheid of fout bij een rechter te laten corrigeren.

Niet langer wordt alleen zwart-wit gekeken of een rechter (of raadsheer) vervangen moet worden. Er wordt ook gekeken of gronden voor wraking wellicht op een andere manier kunnen worden weg genomen.

Feitelijk heeft de wrakingskamer wraking een plaats gegeven als “noodrem”  en is het een nieuw rechtsmiddel gebleken, naast hoger beroep of cassatie. Nu er zo is gereorganiseerd en de voorbereidingstijden voor zaken voor magistraten zo zijn bekort, is het onvermijdelijk dat er veel meer grote fouten ontstaan. Die fouten moeten liefst zo snel mogelijk kunnen worden rechtgezet. Wanneer een procespartij een klassiek rechtsmiddel moet inzetten (hoger beroep of cassatie) is deze partij altijd in het nadeel. Er gaat heel veel meer tijd, geld en energie verloren.

In plaats van de rechter te laten vervangen heeft de wrakingskamer de gewraakte rechter, mr. Rijkers, opgedragen om de door hem gemaakte fout onmiddellijk te herstellen. De rechter moet de verdediging toestaan om meteen toe te lichten waarom het OM niet ontvankelijk is om tot vervolging over te gaan. Dit heet in jargon een preliminair verweer. De rechter had dit verweer al toe moeten staan voorafgaand aan het door het OM voordragen van de aanklacht.

De beschikking van de wrakingskamer (zie ter beschikking gestelde document) vermeldde dat wraking niet als rechtsmiddel moest gaan gelden. Prompt doet de wrakingskamer natuurlijk precies het tegendeel. Naar onze mening toch een positieve ontwikkeling. Rechters worden meer gewone mensen die met druk en fouten moeten omgaan. De controle op processen moet beter. Wraking en burger-bijzitters (vergelijk het Duitse systeem: Schoepfen) moeten de kwaliteit van de rechtspleging eindelijk naar een hoger plan gaan tillen.

Het nauwelijks naar buiten komen van problemen moet juist als een ernstige waarschuwing worden gezien. Anderzijds kan een toename van wrakingen en meldingen van missers ook als positief worden gezien. Nu blijkt naar buiten te komen wat vroeger door allerlei manipulaties binnen in de organisatie bleef. Tot op zekere hoogte wordt de zittende magistratuur onterecht beloond met hoon voor het zich opener stellen naar de maatschappij.

Wanneer een rechter een oordeel krijgt van collega’s en procespartijen over de kwaliteit van zijn zitting kan dat zo ingrijpend zijn dat de rechter zelf vraagt om van de zaak af gehaald te worden. Dat staat bekend als “zich verschonen”. Dagelijks komt het diverse keren voor dat een rechter tegen collega’s laat weten zich niet de meest geschikte rechter te achten voor een zaak. De manager-rechters oefenen hier ook een steeds duidelijker sturing uit. Vroeger bestond het ueberhaupt niet dat een rechter een meerdere zou kunnen hebben. Dat lijkt nu steeds meer achterhaald. Vergelijk bijvoorbeeld de publicaties van mr R. Otte. Er is bovendien in de geschiedenis veel meer aan te voeren dat rechters in het verleden toch feitelijk wel degelijk zich moesten richten naar “een meerdere”. Het is te vergelijken met de discussie rond de te waarborgen “onafhankelijkheid van de rechter”.

Het feit dat op zo veel momenten naar voren gebracht wordt (vooral door de rechters zelf!) dat zij onafhankelijk moeten zijn is de sterkste aanwijzing dat rechters dat vaak niet kunnen en/ of niet mogen zijn. Er is regelmatig tenminste een forse inspanning te leveren om aan die onafhankelijkheid aandacht te besteden.

In plaats van zich beklagen over de stijging van het aantal wrakingen, lijkt de zittende magistratuur te willen werken aan verbetering van het middel van wraking. Dat geeft toch weer een beetje hoop.

 

Grond voor wraking erkend. Rechter dwingend gecorrigeerd maar niet vervangen.

– rechtbankverslaggever Arnhem –

Het zal velen niet direct opvallen, maar rechtbank en hof Arnhem hebben, bij monde van de wrakingskamer voor Arnhem, rechtshistorie geschreven. Naast hoger beroep en cassatie blijkt wraking een plaats te hebben gekregen als rechtsmiddel om meteen een partijdigheid of fout bij een rechter te laten corrigeren.

Feitelijk heeft de wrakingskamer wraking een plaats gegeven als “noodrem” als een rechtbank (waaronder een hof) te maken heeft met administratieve problemen en procedures niet juist kan of wil volgen. Wraking is een rechtsmiddel gebleken in plaats van hoger beroep of cassatie, om zo snel mogelijk af te dwingen dat fouten van een rechter of zijn administratie worden rechtgezet.

In plaats van de rechter te laten vervangen heeft de wrakingskamer de gewraakte rechter, mr. Rijkers, opgedragen om de door hem gemaakte fout onmiddellijk te herstellen.

De rechter moet de verdediging toestaan om meteen toe te lichten waarom het OM niet ontvankelijk is om tot vervolging over te gaan. Dit heet in jargon een preliminair verweer. De rechter had dit verweer al toe moeten staan voorafgaand aan het door het OM voordragen van de aanklacht.

Politie en justitie blijken op allerlei manieren te willen voorkomen dat er excuses voor een onrechtmatige aanhouding en gevangenhouding worden aangeboden. De politie heeft dadelijk processen-verbaal opgesteld dat aanhouding van een journalist niet plaats had mogen vinden en dat een agente meineed pleegde door te jokken dat ze gewond was geraakt bij de aanhouding van de journalist. Uit filmbeelden blijkt overduidelijk dat de agente nauwelijks in de buurt van de journalist was geweest en zeker niet gewond was geraakt.

Probleem: het OM en opeenvolgende rechters hebben het dossier niet kunnen of willen lezen. Bij enig aandachtiger lezen was de zaak niet bij de politierechter voorgelegd geworden en had de zaak niet in hoger beroep hoeven te worden behandeld. Ook voor het hoger beroep bleken OM en rechters (raadsheren) het dossier niet gelezen te hebben. Er blijkt een sterke drang om collega’s kritiekloos na te praten.

Het is voor een verdachte vaak helemaal geen goede zaak als zijn partijdige of niet onafhankelijke rechter wordt vervangen. De verdachte is gebaat bij het wegnemen van de wrakingsgronden. Dat een zaak wordt voortgezet door een andere rechter die ook het dossier niet of niet goed heeft bestudeerd, is niet in het belang van de verdachte.

Om het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij een rechter optimaal te houden is het van belang, dat hij ook niet al te gemakkelijk zich voorafgaand of tijdens een zitting van behandeling kan distantieren. Een slechter voorbereidde rechter is per definitie eerder negatief voor een verdachte. De veronderstelling dat slechte dossierkennis vaker leidt tot mildere beoordeling van een verdachte is volgens onderzoek weerlegt. Het is dus zeker niet zo dat bij slechte voorbereiding automatisch de verdachte een voordeel van de twijfel zal krijgen.

De wrakingskamer zit in haar maag met haar handelwijze. Zij stelt zelf ook dat wraking niet als een hoger beroep of cassatie mag gelden. Vervolgens doet ze het tegendeel. Gek genoeg is de wrakingsbeschikking niet op internet toegankelijk gemaakt terwijl het een openbare uitspraak is. Iedereen heeft het recht om de (geanoniemiseerde) beschikking bij de rechtbank (wrakingskamer) op te vragen. De redactie heeft daarom de beschikking via onderstaande link beschikbaar gesteld.

Het wrakingsverzoek is toegewezen, in de zin dat de zin dat de grond voor wraking is erkend. Strikt genomen is gebruik om bij een wrakingsverzoek om vervanging van de rechter te vragen. Dat blijkt nu minder verstandig. Het wegnemen van de grond voor wraking dient meer centraal te staan. Dat een rechter wordt vervangen is per definitie een benadelende gebeurtenis voor een verdachte. Om die reden zou ook meer aandacht voor het feit moeten komen dat een verdachte liever door de zelfde rechter zou willen worden behandeld in opeenvolgende zaken of zittingen in een zelfde zaak.

De bijzittende raadsheren (of rechters in een meervoudige rechtbank zaak) worden vaak pas enkele minuten voorafgaand aan een zitting ingeroosterd. De voorzittende rechter (of raadsheer) weet zijn zaak vaak al enkele dagen. Toch komt het voor dat zelfs de voorzitter pas enkele minuten voorafgaand aan de zitting zich op een zaak laat inplannen. Dat kan niets te maken hebben met een goede degelijke voorbereiding en een eerlijke rechtspleging.

151211_0010 $ anoniemisering 151210_1400_ $ uitspraak wrakingskamer Arnhem $

De verdediging van de verdachte krijgt gelijk dat de rechter een belangrijke fout maakte. Als als de verdediging niet had gewraakt dan had de rechter zijn fout nog kunnen herstellen. Dat is een zeer curieuze redenering natuurlijk. Objectief is het bovendien onjuist omdat een preliminair verweer voorafgaand aan het voordragen door het OM hoort plaats te vinden. Die fout kon de rechter onmogelijk recht zetten. De wrakingskamer laat ook onbesproken dat de rechter diverse keren was uitgenodigd om zijn fout recht te zetten, maar dat niet wilde doen. Daarop volgde de wraking.

Dit is analoog aan het verweer van een dief die zegt, dat hij als hij niet door de politie was opgehouden, hij berouwvol de gestolen waar had terug gegeven als “even geleend”.

 

 

 

 

Vandaag 10 december 2015 Uitspraak tegen Intimiderende en Bedriegende Rechter om 14u.00. Tijdens procedure tegen rechter gaat administratieve chaos gewoon door.

– rechtbankverslaggever Arnhem – ( art. 3135 )

Rechter mr. Rijkers die zich vrijdag 2 weken geleden voor een rechtbank moest verantwoorden voor zijn partijdigheid tijdens een strafproces bij het hof Arnhem(-Leeuwarden) krijgt vandaag 10 december 2015 om 14u.00 te horen hoe de wrakingskamer tegen zijn aangetoonde partijdigheid aankijkt.

De rechtbank (wrakingskamer) kreeg het verzoek om ook de directeur Bedrijfsvoering en de presidenten van de rechtbank en het hof als deskundigen op te roepen.

De verdediging van een journalist deed het verzoek aan de rechter om al preliminair verweer te mogen voeren. Een dergelijk verweer moet nadrukkelijk gevoerd worden nog voor het moment dat een officier van justitie (of advocaat-generaal) de tenlastelegging voordraagt.

In het verweer wilde de verdediging naar voren brengen dat het OM het strafdossier zoek had gemaakt en dat de officier van justitie (advocaat-generaal) de stukken niet bestudeerd kan hebben en geen enkele activiteit in de zaak ondernomen had.

Ook de wrakingskamer maakte missers in haar functioneren. Zo was men vergeten om het proces verbaal van zitting van de gewraakte rechter aan de verdachte of zijn verdediging beschikbaar te stellen.

Tijdens de zitting werd de journalist geconfronteerd met een ingebracht standpunt van  het OM aangaande de aangetoonde partijdigheid van rechter Rijkers. Ook dat document was niet aan de verzoeker of zijn verdediging beschikbaar gesteld. De wrakingskamer deelde het schriftelijk standpunt van advocaat-generaal mevrouw mr Wijbrandts aan de verzoeker modeling ter zitting mede.

Een dag na de zitting ontving de journalist pas de brief met het standpunt van mevrouw mr Wijbrandts. Wederom dus administratieve chaos. De wrakingskamer had het document wel op tijd voor zitting ontvangen. De “verdachte” journalist niet.

Nog 2 opvallende zaken. Tijdens zitting gaf de voorzitter ten onrechte aan dat de rechtbank niet in staat om de samenstelling van het strafdossier op volledigheid te onderzoeken. Normaal gesproken zitten in het strafdossier ten minste alle stukken die het OM voor eerste aanleg heeft overlegd aan de rechter. In dit geval ontbraken deze stukken plotseling. Logisch dus dat de verdediging dit nog voor aanvang van de inhoudelijke zitting, preliminair, aan de orde moest kunnen stellen.

Rechter Rijkers (raadsheer) gaf een uiteenzetting wat hij dacht dat onder preliminair verstaan diende te worden. Ook in het schriftelijke verweer voor de rechtbank bracht mr Rijkers duidelijk naar voren dat hij had begrepen dat er om preliminair verweer gevraagd was door de verdediging. Het blijft een raadsel waarom hij dan toch de advocaat-generaal (OM) vroeg om de tenlastelegging te gaan voordragen. Een partijdiger behandeling van een verdachte en zijn verdediging is nauwelijks denkbaar.

Daarnaast deed mr Rijkers zich voor voor een andere rechter. De verdediging had nog kort voor de zitting bevestigt gekregen dat mr Abbink de zaak zou doen. Mr Rijkers gaf met grote tegenzin uiteindelijk zijn werkelijke naam, maar weigerde gelegenheid te bieden om de andere magistraten hun naam te laten mededelen. Het informeren en onderzoeken naar mogelijke partijdigheid bij magistraten is ook een nadrukkelijk preliminair onderdeel.

Ook nu kon vanuit nadere wetenschap over betrekkingen en vorige betrekkingen van de voorzittend rechter iets bijzonders worden vastgesteld. Dat werd echter pas duidelijk lang na de wraking toen het (neven-)functie-register van Justitie geraadpleegd kon worden.

De heer mr Rijkers blijkt namelijk voormalig collega-advocaat-generaal van mr Wijbrandts bij het OM. Dat terwijl de zittende magistraten hun uiterste best doen om geen collegiale belangen met mensen van het OM te delen. Dergelijke belangen zouden vermoedens van partijdigheid kunnen oproepen. In dat licht is het zeer opvallend dat mr Wijbrandts de moeite heeft genomen om het voor haar oud-collega binnen het OM op te nemen.

Liever had de verzoekende journalist gezien dat mr Wijbrandts tenminste minimale inspanningen had verricht in het onderzoek ten behoeve van de “verdachte journalist”. Het enige dat zij gedaan heeft is zelfs al voortgebrachte bewijsstukken van metname de politie te laten verdwijnen. Zelfs de tenlastelegging blijkt zij niet te hebben gelezen. In de tenlastelegging zitten zulke elementaire fouten dat niet mag worden aangenomen dat een ervaren jurist met veel aanzien dat niet had kunnen opmerken.

In dit geval lijkt de rechter het slechte werk van het OM op te hebben willen vangen door de zaak snel met veel intimidatie er door te jagen. De rechter deed alsof het volstrekt vanzelfsprekend was dat hij niet de gelegenheid gaf om preliminair te laten verweren.