mr Richard van der Weide: Valse Aangifte

mr Richard van der Weide (advocaat)

Met grote instemming plaatst de redactie de open brief van mr Richard van der Weide uit Amsterdam. De open brief werd ook onder andere geplaatst in de Volkskrant van 9 maart 2013.

Valse Aangifte

Het is vaak zorgwekkend gesteld met het geloof van politie en justitie in verhalen van rancuneuze ex-echtgenoten. Vorige week kwam naar buiten dat een officier van justitie te Breda vermoedelijk heeft gelogen in de strafzaak tegen een man die door zijn ex-partner na de scheiding werd beschuldigd van seksueel misbruik (Ten eerste, Volkskrant 27 februari). Wat volgde was een nachtmerrie: voorlopige hechtenis, stigmatisering, contact-verbod met de kinderen en baan kwijt.

Als strafrechtadvocaat ben ik opgevoed met het grondbeginsel dat een verdenking alleen dan tot een bewezenverklaring kan leiden, indien uit voldoende wettige bewijsmiddelen de overtuiging kan volgen dat een verdachte het hem ten laste gelegde heeft begaan. Uit bovengenoemde casus blijkt dat in bepaalde strafzaken deze basisregel voor het Openbaar Ministerie kennelijk niet geldt. De vrouw bleek haar man te demoniseren en te beschadigen met leugens, laster, stemmingmakerij en zelfs met het doen van valse aangifte.

Hier gold dat waar rook is, ook vuur is. Het zorgwekkende is dat de officier van justitie en de politie helemaal meegingen in de confabulaties van de wraakzuchtige ex-vrouw.

Dankzij een oplettende advocaat en een professionele rechtbank is de man in kwestie na drie jaar (!) uiteindelijk helemaal vrijgesproken. Een doekje voor het bloeden, want zijn leven is stuk. De officier van justitie zit echter nog steeds op haar plek en is door de hoofdofficier de hand boven het hoofd gehouden. De vrouw die de valse aangifte heeft gedaan, wordt daarvoor evenmin vervolgd.

Mijn voorstel luidt om valse aangiften in relationele kwesties harder aan te pakken. Er staat nu slechts 1 jaar gevangenisstraf op, en het komt zelden tot vervolging. Ondertussen is het leven van het slachtoffer, meestal een man, wel geruïneerd.

Richard van der Weide,
Amsterdam

Waarom krijgen milieucrimelen alle politieke en ambtelijke steun, terwijl duizenden Apeldoorners faliekant tegen Fibroned zijn?

Lid van Bezorgde Burgers

Via een verslaggever voor deze site kreeg ik een alarmerend telefoontje. Fibroned zou zich toch nog in Apeldoorn kunnen vestigen. De zogenaamd milieubewuste electriciteitscentrale op industrieterrein De Ecofactorij in Apeldoorn.

Enkele jaren geleden heb ik vele uren onder andere met Edwin Kuipers gespendeerd aan het voor het voetlicht krijgen van de misleiding van Apeldoorn en de Apeldoorners door Fibroned.

Recent hadden we in Apeldoorn nog de afaire “Gat van Zevenhuizen”. Daaruit blijkt dat het bestuur van een gemeente of provincie helemaal niet in staat zijn om tijdig op een goede manier te controleren. Laat staan om na goede controle ook goed te gaan handhaven. Minstens zo duidelijk is de zwakke rol van de provincie als “onwetende vergunnningverlener” en “onwillige handhaver”. Bij de vuilstortplaats “Gat van Zevenhuizen” loste de provincie het gewoon op de bekende, veel gebruikte wijze op. Het probleem werd “weg gedefinieerd”. Als we stellen dat het niet aan de criteria voor te volgen stortplaatsen valt, dan scheelt dat weer een kostenpost voor gemeente … en provincie.

Ondertussen is het de Bezorgde Burgers meer dan duidelijk geworden dat de directie van Fibroned allerlei leugens hanteerde om te misleiden.

Biomassa … groen … goed voor het milieu?
(1) verbranden is NOOIT milieubewust en duurzaam
(2) er is geen controle apparaat dat aan- en afvoer van te verbranden mest bewaakt
(3) er is geen controle apparaat dat de uitstoot goed in de gaten houd en meteen kan ingrijpen
(4) kippenmest? de bijstook-brandstoffen worden steeds verder opgerekt. Ook al houtafval, cacao-doppen, etc.
(6) de provincie-vergunning gaf in feite de rechten voor een forse kolencentrale
(7) als het groene brandstof zou betreffen, waarom dan uitstootrechten voor kilo’s kwik ?

De basisschool naast het indusstrieterrein heeft vanwege de zware industrie-specificaties al moeten verhuizen. Moeten de burgers van Apeldoorn hetzelfde gaan doen? Grote gezondheidsschade is niet een mogelijkheid, maar een zekerheid.

Veel gemeente-ambtenaren hebben zo veel uren in het dossier Fibroned gestoken, dat ze alleen al daarom graag blijken te willen zien dat er ook een resultaat op al die inzet gaat volgen. Ook al is het niet rationeel, toch willen ze de sterk vervuilende centrale.

De site van ons actie-collectief is: Bezorgde Burgers Apeldoorn
Bij controle van deze link op 3 februari 2014 bleek deze link niet meer te werken. Deelnemers in deze groep kunnen ook via de redactie weer contact met elkaar zoeken. De redactie beschikt over diverse mail-adressen en telefoonnummers van mensen die over het onderwerp Fibroned contact met elkaar willen houden. Begrijpelijk is het ook dat sommige deelnemers het boek om diverse redenen toch liever op een bepaald moment willen sluiten. Een andere site die de status van de zaak Fibroned goed aangeeft, is: http://www.fibronot.nl/contact-2 (redactionele aanpassing van 3 februari 2014)

Waarom worden nettere bedrijven, zoals Reesink, op allerlei manieren tegen gewerkt en krijgen de “ondeugende ondernemers” alle steun?
Waarom is de gemeente Apeldoorn min of meer failliet? Had dat ook iets te maken met het grondbedrijf en de Ecofactorij? En met Reesink?

Wat vindt U als Apeldoorner hier nu van?
Laat het ons graag weten aan justitieslachtoffers@gmail.com Of door uw bijdrage op deze site.

Een Moe Gestreden Vader

Ik heb nu 8 jaar voor niets gestreden. Totaal afgebrand. Ik zit financieel en emotioneel
totaal aan de grond. Vechten heeft geen zin. Ik ben er ondertussen van overtuigd dat we te maken hebben met goed georganiseerde maffia.

BJZ; advocaten; de Raad voor de Kinderbescherming. Enzovoort.

Ik zie af van verder vechten om mijn kinderen nog terug te zien. Ik heb vele pogingen gedaan om de rechter eerlijk naar de feiten te laten kijken en recht te laten spreken.

Ik geloof niet meer in rechters.

Henry
Den Haag

Magistratuur maakt met Ketenpartners steeds haar Eigen Gelijk

Grootouders worden bij verzoek om herstel contact afgescheept met een klassieke drogreden. Waar blijft het belang van het kind?

Uit het onderstaande verhaal, beschikbaar gesteld door Vader Kenniscentrum, blijkt het vrij duidelijk. Een ketenpartner (al dan niet in samenwerking / samenspanning) met een onwelwillende ouder zorgt voor scheiding van kind van een ouder of groot-ouder.

Het gegeven dat het kind gescheiden is van de ouder of groot-ouder wordt als argument voor een gewenste situatie gebruikt. Kort samen gevat: “Het kind is gewend (geraakt) aan niet (meer) regelmatig interactie hebben met de (groot-)ouder. Het aanbieden van “verandering” aan het kind is (naar vooronderstelling) niet goed voor het kind.

De “verandering” is natuurlijk helemaal geen verandering, maar een herstel van de “natuurlijke” situatie.

Het begint ondertussen heel pervers te worden: de rechtsgeleerden “in charge” doen wel heel opzichtig hun best om professionaliteit en wetenschappelijkheid buiten de orde te plaatsen. De Hoge Raad zegt feitelijk steeds: drogredeneren mag, als je het maar een motivatie met aangehaalde wetsartikelen geeft. Het inzetten van rechtsmiddelen heeft dus maar beperkt nut.

Ondertussen begint het me duidelijk te worden dat het precies dezelfde mensen met het vak van “rechter” waren die het met hun geweten konden verenigen om “outcast vrouwen” op een brandstapel te laten verbranden. “In naam van het volk: te licht bevonden.” Een vraag aan de geschiedenis-geleerden/ wetenschappers: “Is er in de geschiedenis ooit een “denazificatie-proces” op een zittende groep van rechtsplegers georganiseerd? Hebben de rechters nooit hun volgen van “beulen” hoeven te verantwoorden? Ik denk dat ik het weet. Dat geeft dan te denken …

Als het erop aankomt laten rechters die de fout in gaan zeggen: Wij voerden slechts de wet uit. Of … we hebben de “deskundigen” slechts kunnen volgen. Zo kan natuurlijk iedereen wel rechter spelen. Eigen rechter spelen heet dat dan.

Een rechter moet overtuigen (verantwoorden) dat hij recht spreek. Niet omgekeerd, dat een rechter rechtvaardig en juist handelt, totdat van het tegendeel blijkt. De rechtzoekende moet niet hoeven betogen dat hem onrecht is aangedaan. De rechter moet verantwoorden dat hij recht spreekt. Rechtspreken is werkelijk een vak … waarin geprofessionaliseerd kan worden.

Alleen een rechter die kan verklaren hoe hij tot zijn oordeel komt en daarover met objectieve maatstaven zich verantwoord … kan professioneel zijn.

Met de goedwillende magistraten in het hoofd: … we gunnen Nederland eindelijk … de professionaliserende rechter. Laten we dus maar stoppen met benoemen voor het leven. Blijkbaar maakt dat rechters te gemakzuchtig. Rechters die zich bewijzen … zullen we maar al te graag steeds herbenoemen.

Zie het onderstaande schrijnende verhaal. De beschikking zal ook op deze site worden opgenomen. Tot zover de redactie .

Beschikking oma Thaila omgangsregeling met kleinkind Jori
Omgang afgewezen omdat er geen ‘family-life’ zou zijn volgens de rechter uit Leeuwarden.

Commentaar: Nee, maar oma Thaila is betrokken genoeg op haar kleinkind, maar vanwege het frustreren van contact door de moeder vraagt oma nou juist ook een omgangsregeling aan.
Hoe betrokken oma Thaila is blijkt alleen al uit het feit dat zij voor deze rechter helemaal uit Nijmegen naar Leeuwarden gekomen is om haar ‘family life’ en betrokkenheid bij haar kleinkind te bepleiten.

Afijn, zie voor de gehele uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden in deze zaak:

Rechtspraak gelijkwaardig ouderschap – Vader Kennis Centrum nr. 379:
http://jurlex-ouderschap-nl.blogspot.com/2012/03/379-beschikking-oma-thaila.html

Peter Tromp
Vader Kennis Centrum

Noot van de Redactie:  Het Vader Kennis Centrum, komt net als KOG, nadrukkelijk op voor alle zorgdragers voor kinderen, hier dus nadrukkelijk ook voor oma’s. Ouder Kennis Centrum of Kindzorg Kennis Centrum was misschien ook zeer passend als naam geweest.

GEEN slachtoffer willen zijn.

Gallery

(Het introductie-artikel voor de site justitieslachtoffers.nl.) Op deze site worden negatieve (en positieve!) ervaringen gedeeld over het functioneren van rechters, advocaten en ingeschakelde deskundigen. Het geeft invulling aan de steeds breder gevoelde behoefte aan professionalisering van de rechtspleging. Diverse keren is … Continue reading