Veroordeelde Rechter Thomas van der Ven Niet Meer Actief in Bestuur Stichting Heilig Landstichting (HLS)

Uit onder andere gegevens van de Kamer van Koophandel bleek dat mr Thomas van der Ven niet langer voorzitter is. Hij heeft geen bestuursfunctie meer in een aan de katholieke kerk gelieerde stichting om een begraafplaats te beheren in Heilig Landstichting. Vorig jaar liep de statutaire zittingsperiode als voorzitter af. Van der Ven was voorzitter van een stichting die moet toezien op exploitatie en behoud van een begraafplaats en rijksmonumenten.

Naast beheer van een begraafplaats moet er beheer plaatsvinden van Museum Orientalis en de Cenakelkerk. Het gaat om gebouwen en andere kunstwerken die tot stand kwamen door metname werk van Piet Gerrits, architect en kunstenaar. Hiervoor functioneren een aantal stichtingen.

Het is niet bekend of de heer Van der Ven nu nog ergens in een bestuursfunctie actief is.

Het is opvallend dat tot op heden niemand in staat is gesteld om te onderzoeken in hoeverre het ministerie van Justitie werkelijk sancties tegen oud-rechter Van der Ven heeft uitgeoefend. Er is niets bekend over een uitvoering van een opgelegde straf.

Het Ministerie van Justitie blijkt wederom vooraan te staan in het hanteren van doofpot-constructies en intimidatie van journalisten.

Henk Krol en medewerkers van het blad Panorama weten al te goed wat er gebeurt met lastige journalisten die zaken “beweren over hoge justitie-medewerkers”.

Als we het maatschappelijk belang centraal stellen, is de behandeling van burgers met juridische intimidatie zo mogelijk nog ernstiger dan eventueel vast te stellen onzedelijk gedrag van bijvoorbeeld de heer Demmink. Dat misdrijf wordt ook door een groot aantal andere ambtenaren gepleegd. Het is zo algemeen aanwezig dat velen dat gewoon zijn gaan vinden.

Een creatieve officier van justitie kan waarschijnlijk beter proberen te komen tot vervolging op grond van bedreiging met geweld en geestelijke en materiele ondergang. Op grond daarvan zou er ook enige kans moeten zijn om te komen tot vervolging van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er is vrij goed een oorzakelijk verband vast te stellen tussen de handelwijze van de NZa in de richting van klokkenluider Gotlieb en de voor hem als onvermijdelijk gekozen zelfdoding.

Ten onrechte vervolgt het OM nauwelijks voor intimidatie, laster, smaad en valse beschuldiging. Wat doet het OM met de persoon die met zijn valse beschuldiging Jusitie op Bonaire in dwaling bracht. Deze Speelonk-zaak kostte de Nederlandse burger alleen al aan schadevergoedingen ongeveer anderhalve miljoen Euro. Het OM blijkt dit hoogstwaarschijnlijk niet te vervolgen, omdat zij het zelf is die mensen onder druk zet om vals te gaan beschuldigen! Zeer vaak zet zij zelfs mensen onder druk om zichzelf vals te beschuldigen! Enige creatieve verdraaiing van verklaringen doet dan vervolgens de rest. De Puttense moordzaak en de Schiedammerparkmoord-zaak zijn hier duidelijke voorbeelden van.

Wat uit het bovenstaande in ieder geval heel duidelijk blijkt: justitie is beslist niet in staat om zichzelf te controleren. Dat zullen burgers zelf moeten gaan oppakken, net zoals zij een verantwoordelijkheid moeten invullen om volksvertegenwoordigers te kiezen en te controleren. Een goede rechter verdient een goede controle. Er moet een einde komen aan de situatie dat het ministerie van Justitie op allerlei plaatsen als slager zijn eigen vlees mag keuren. Op dit moment blijkt de rechter vaak slager, slachter en beul tegelijk. In feite zijn de heksenprocessen van enkele eeuwen terug nog steeds gaande. De burgers willen heksen om de schuld te geven, de rechter zorgt daar dus voor. De burger wil (onder druk van onder andere de PVV) strengere straffen, de rechter zorgt daar dus voor.

Wie onderzoekt en vaststeld hoe vaak Justitie zichzelf bedient van intimidatie, laster, smaad en valse beschuldiging gaat misschien toch een beetje begrijpen waarom. Justitie-medewerkers blijken zelf bovenmatig vaak dader van dit misdrijf. Natuurlijk dan is het aanmoedigen van vervolging van dit misdrijf niet erg dienstig.

Wie twijfelt er nog aan dat valse beschuldiging en valsheid in geschrifte in veel gevallen gelijk staat met zware mishandeling, doodslag of zelfs moord met lange arm. In de waarneming voor omstaande burgers is iemand die een ander vermoord met een mes een veel groter beest dan iemand die een ander vermoord met een geweer op grote afstand. Als iemand op duizenden kilometers afstand een inwoner van Pakistan ombrengt met een drone, dan besteedt helemaal niemand in het westen daar aandacht aan. Of de vermoorde Pakistaan ooit een (eerlijk) proces heeft gehad, vragen we ons al helemaal niet af. (Een drone is een radiografisch op afstand bestuurd vliegtuigje dat dodelijke projectielen kan afvuren.)

Niet in het strafrecht, maar juist in het civiele recht blijken veel rechters volstrekt onverschillige beulen. Thomas van der Ven was notabene kinderrechter. In het civiele recht deinzen rechters er niet voor terug om kinderen te veroordelen tot opname in jeugdzorginrichtingen en verbreking van contact met ouders. Op grond waarvan? Op grond van ongecontroleerde frauduleuze, vals beschuldigende deskundigen-verklaringen. Van wie als deskundigen? Op grond van verklaring van deskundigen die zelf belanghebbend zijn om de “behandeling” te mogen uitvoeren tegen torenhore vergoedingen. De rechtspleging en de jeugd- en gezondheidszorg zijn miljarden-bedrijven. Klokkenluiders die daar wat aan willen doen blijken te moeten rekenen met zware mishandeling op allerlei manieren. Diverse klokkenluiders betalen met hun gezondheid … en niet zelden … uiteindelijk met hun leven.

Juridische intimidatie door de top van een ministerie is een vorm van overheidsterreur. Ook het ministerie van VWS blijkt rond de NZa niet terug te deinzen voor intimidatie en wegpesten van klokkenluiders.

Leve de doofpot!

Leave a Reply