Gang van zaken rond voor BJZ (Zutphen) gevluchte kleinzoon Barak C.

Dit is een bericht als reactie op forum-reacties op artikelen van De Stentor, de site van Joep Zander en andere bronnen.

Beste mensen,

We moeten niet vergeten wie in deze dossiers de werkelijke eindverantwoordelijken zijn. De rechters. Te hoop lopen tegen de jeugdzorg is trappen in de opzet van “Verdeel en Heers” van de rechters.

BJZ en RvdK zijn niet anders dan ingehuurde “kroongetuigen” voor de kinder- en familierechters. Tegen betaling stellen zij valse verklaringen op. Op telefonisch en schriftelijk verzoek van rechters.

Ik ben gestart om met een aantal mensen strafrechtelijke procedures tegen “meejokkende” rechters te laten starten.
Bewijzen zijn er te over. In het strafrecht (zo zegt men) wordt wel waarheidsvinding gedaan.

Het willens en wetens als rechter zich blijven baseren op een (strafrechtelijk als valselijk gekwalificeerde rapportage) geldt als een zwaar ambtsmisdrijf waarvoor een rechter vervolgd kan worden. Er kan sprake zijn van een wrakingsgrond zolang nog geen uitspraak is gevolgd en er kan een herzieningsgrond blijken als de de uitspraak al gedaan is.

Er is 1 probleem: het strafrechtelijk onderzoek gestart te krijgen.

ALLEEN MET UW ALLER STEUN en op basis van een duidelijk en volledig boek dat als “start bewijs” voor strafrechtelijk onderzoek kan dienen, kunnen we de officier van justitie in Arnhem overtuigen dat onderzoek een vereiste is.

Mensen die dat wensen kunnen bij Joep Zander referenties over mij/ ons inwinnen. Er is regelmatig contact tussen ons.

Net als Joep verwijzen wij graag naar wijlen professor Hoefnagels en zijn ruime ervaringen met Jeugdzorg en rechtspleging.

Kinder-verzorgers verenigd u! Reageer alstublieft op de onderstaande web-site. Of naar justitieslachtoffers@gmail.com.

Groet,
justitieslachtoffers.nl

http://www.justitieslachtoffers.nl

PS Het gaat niet om ons gelijk, maar om onze kinderen.

Jaarbericht KOG aan Justitieslachtoffers (als donateur van KOG)

Integraal geven we het Jaarbericht van KOG weer, zoals dat ook op de site DarkHorse is verschenen. Markeringen en opmaak van Sven Snijer hebben wij overgenomen.

Justitieslachtoffers.nl is donateur van KOG en brengt van harte de werkzaamheden van KOG en haar sympatisaten bij u onder de aandacht.

Wij roepen u op om ook op deze publicatie te reageren, zodat we lotgenoten van bizarre ervaringen met Jeugzorg en Rechtspleging op een discrete manier met elkaar in contact kunnen brengen.

Brief van Stichting KOG aan donateurs 

http://www.stichtingkog.info/

 
Haarlem, november 2012
 
Beste donateurs,
 
“In 2011 heeft KOG tot nu toe uiteraard weer heel veel telefoontjes beantwoord, de website wat verder bijgewerkt, en voorts aandacht gegeven aan twee onderwerpen:
de deuren van de rechtszaal open, en de wijziging van de maatregelen van kinderbescherming.”
Het bovenstaande schreven wij oktober 2011. In 2012 kunnen we dit helaas herhalen, met de toevoeging dat het er niet naar uitziet dat we iets bereikt hebben op de twee onderwerpen.
Aan u heeft het niet gelegen! U hebt bijna allemaal de mooie kaart vanAlice Jansen gestuurd aan Kamerleden. Sommigen van u hebben er een heleboel verspreid in hun kennissenkring om te laten versturen. Maar helaas.
De deuren van de rechtszaal zijn dichter dan tevoren: ook een kort geding over familie- en jeugdrecht is nu achter gesloten deuren.

Herziening kinderbeschermingsmaatregelen grotendeels pas in werking januari 2015

 
In Familie- en JeugdRecht van september 2012 is te lezen in de rubriek Actualiteiten:
“Herziening kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari 2015 in werking
… Indien het wetsvoorstel tot wet wordt verheven, wordt voorgesteld het wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking te laten treden met uitzondering van de toetsende taak voogdij, de maatregel van opgroeiondersteuning en het netwerkberaad.. … Het laatstgenoemde deel van het wetsvoorstel zou gelijktijdig in werking kunnen treden met de decentralisatie van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau. (Kamerstukken I 2011/12, 32 015, nr.C)”

(
Op 13 december 2010 hebben Alice Jansen en Truus Barendse een gesprek gevoerd op het Hoofdkantoor van de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad zei, dat de opgroeiondersteuning die wel wet zou worden en ots light genoemd werd, in de praktijk “natuurlijk gewoon een ots” zou zijn. Het enige light eraan is, dat een jongere hem makkelijker krijgt.)
De opgroeiondersteuning zal dus eerder dan 2015 ingevoerd worden.Mr ir P.J.A. Prinsen, die een Open Brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de herziening kinderbeschermingsmaatregelen die is ondertekend door 76 advocaten, mailde op 18 oktober 2012:
Stand van zaken en actualiteit:
 • Op 27 juli 2012 is, na meer dan een jaar wachten, de Memorie van Antwoord van de Staatssecretaris verschenen.
 • A.s. dinsdag 23 oktober 2012 zal een nader verslag door de E.K. worden vastgesteld.
 • Direct na publicatie in FJR is de (volledige) open brief op 17 oktober 2012 per e-mail verzonden naar de Griffie van de Eerste Kamer.
 • De nadere Memorie van Antwoord en (naar alle waarschijnlijkheid) de mondelinge behandeling door de E.K. zal niet lang op zich laten wachten.
 • Los daarvan en min of meer toevallig: op 1 november a.s. vindt in Leiden het congres “De OTS 90 jaar: versleten of vitaal?”plaats. Daarin is ruim plaats ingeruimd voor een debat over het w.o.
En verder:
 
Het voornemen bestaat om met een uit de ondertekenaars te formeren delegatie gesprekken aan te gaan met E.K.-fractiewoordvoerders (in een formele hoorzitting wellicht?) alsmede met de rechterlijke macht, Orde van Advocaten etc.”U ziet, niet iedereen heeft de strijd opgegeven. Je weet maar nooit.Nederland beschermt zich het heen en weer. De consultatiebureaus zoeken risicofactoren in gezinnen, iedereen die beroepshalve met kinderen werkt is verplicht te speuren naar signalen van verwaarlozing en mishandeling en die signalen te melden bij de AMK’s, basisscholen zijn benaderd met poppenhuizen waarmee de leerkrachten signalen van narigheid makkelijk zouden kunnen opmerken. Gelukkig is dit weer voorbij.
 
Men had dus niet erg veel geleerd van de mislukking van de anatomisch-correcte-poppen-methode. De poppenhuis-methode zou bovendien worden toegepast door amateurs, die de signalen doorgeven aan andere amateurs (AMK), die ze weer doorgeven aan de derde groep amateurs (RvdK), die een verzoekschrift doet uitgaan aan de kinderrechter. Drie instanties achter dit verzoek! Want wij schrijven wel op grond van de opleidingen en al uw ervaringen ‘amateurs’, maar dit zijn de professionals.
 
Wie is de rechter dan om te twijfelen aan de noodzaak van het verzoekschrift?!
Sybe Bijleveld Advies heeft een rapport opgesteld voor de Eerste Kamer, waarin staat dat 75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming tot een aanvraag OTS leidt, en in de restgroep van 25% een deel zit dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.
De rechter besluit in 95% van de aanvragen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.      Op 28 september 2012 meldde NRC, dat de Centra voor Jeugd en Gezin, die 1,2 miljard euro hebben gekost, allesbehalve populair zijn. “Haagse gezinscentra krijgen per dag ‘een handjevol’ ouders over de vloer, in Rotterdam komen er wekelijks zes ouders naar een inloopspreekuur. Amsterdamse inlooppunten zien 5 tot 10 ouders per week. In gemeenten als Eindhoven en Breda worden de inlooppunten helemaal niet meer gebruikt. … Veel ouders associëren het centrum met Bureau Jeugdzorg, dat bij zware problemen in actie komt.” en verderop in de krant: “Volgens hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter van de Universiteit Maastricht is van begin af aan niet goed nagedacht over de opzet van de gezinscentra. ‘Mensen die behoefte hebben aan opvoedadvies, gaan een boek lezen of kijken op internet. En de echte probleemgezinnen, de ouders die hun kinderen slaan, zoeken juist geen hulp en gaan er dus ook niet naar toe. Dat we nu met lege inloopcentra zitten, hadden we vooraf ook kunnen bedenken. Het CJG is niets anders gebleken dan een nieuwe bureaucratische laag in de jeugdzorg.'”
Ouders hebben dus goed begrepen dat ALLE mensen die met kinderen werken verplicht zijn ALTIJD met beschermersogen te kijken, en een MELDPLICHT hebben. Zo kweek je wel zorgmijders.En nog meer mogelijk goed nieuws:
In Binnenlands Bestuur van 29 oktober 2012 staat een artikel van Yolanda de Koster:
De korting van 32 miljoen euro op het budget voor jeugdzorg per 2013 is onacceptabel. Het is onverenigbaar met de groei aan hulpvragen en daarmee maatschappelijk onverantwoord. Ook druist het in tegen eerdere gemaakte afspraken met het kabinet.
Doeluitkering
Dat stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een brief op poten aan de Tweede en Eerste Kamer. Het IPO roept de Kamers op om staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS, CDA) terug te fluiten. Het IPO vindt dat de doeluitkering vrijwillige jeugdzorg voor 2013 op ‘tenminste’ het niveau van 2012 moet worden vastgesteld. Het gaat dan om bijna 1,1 miljard euro. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de voorgenomen budgetkorting van 2,65 procent per 2013.
Ambulante jeudgzorg
Er is nog steeds een toenemende vraag naar – met name- ambulante jeugdzorg en pleegzorg. Het Sociaal Cultureel Planbureau gaat uit van een groei van 4,1 procent over 2012 en 4,2 procent over 2013. Tegenover een groei van in totaal 8,3 procent dreigt een daling van de doeluitkering met 2,65 procent. Daarmee groeit het gat tussen beschikbare middelen en behoefte aan jeugdzorg met bijna 11 procent, stelt het IPO.

Decentralisatie gemeenten
Met de voorgenomen korting schendt de staatssecretaris bovendien de Bestuursafspraken die met het kabinet Rutte I zijn gemaakt. De bezuiniging op de jeugdzorg zou pas plaatsvinden nadat de provinciale jeugdzorg naar gemeenten is gedecentraliseerd. Die decentralisatie staat per 2015 op de rol. …
Ook de benoeming van prof. dr Ido Weijers als bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht in januari 2012 lijkt goed nieuws.


 
Citaten uit zijn oratie (te vinden in de congresbundel Parens patriae en prudentie, grondslagen van jeugdbescherming; ISBN 978 90 8850 319 1, prijs euro 13,90):
“Laten we echter steeds bedenken dat kinderbescherming niet draait om de vraag wanneer de opvoeding ermee door kan of ‘goed genoeg’ is. Het draait om de vraag of er sprake is van concrete schade voor het kind en een reële kans op herhaling. …
In het vervolg van mijn verhaal wil ik proberen tot een nadere bepaling te komen van de voorstelling van een prudente overheid op het gebied van de opvoeding. Ik zal het begrip prudentie in deze context nader invullen door het aan de ene kant af te zetten tegen perfectionisme en aan de andere kant tegen preventionisme.
… Perfectionisme impliceert een soort ‘luxe’-opvatting van kinderbescherming. Als we maar enigszins realistisch zijn, moeten we immers erkennen dat we juist als het echt slecht met kinderen gaat, nog heel vaak en eigenlijk structureel tekortschieten: …Wat verbeelden we ons dan wel, als we ons ook nog even met al die ouders en kinderen willen gaan bemoeien, waar geen sprake is van duidelijke schade, maar waar het niet helemaal gaat zoals wij denken dat voor de kinderen het beste zou zijn?
Dat brengt me bij mijn tweede punt, de kwestie van het preventionisme. Daarmee bedoel ik een doorschietende preventie. De kern van de kinderbescherming is preventie, het voorkomen van schade voor het kind. … Dit aspect van prudentie lijkt aan het begin van de eenentwintigste eeuw tegen de achtergrond van schokkende gezinsdrama’s weer vrij plotseling uit beeld te raken.
 
Daarvoor in de plaats is vanaf het begin van de nieuwe eeuw weer een sterk wantrouwen jegens de ouders teruggekomen, nu echter niet tegen die kleine groep waarvan we al sinds mensenheugenis weten dat ze een gevaar vormen voor hun kinderen, en ook zelfs niet tegen de ouders in de achterbuurten en/of met weinig geld, maar tegen ALLE ouders. … Dit algehele wantrouwen jegens de ouders gaat gelijk op met een zeer uitgesproken en omvattend streven naar preventie in termen van het absoluut willen uitsluiten van risico’s en het bieden van ‘zekere veiligheid’. …Het bestaan van ‘veel risico’s’ geeft allerminst uitsluitsel over het mogelijk voorkomen van mishandeling of een andere vorm van schade voor het kind. …
Een eerste indicatie van het streven naar
uitsluiten van risico’s zien we in de recente enorme toename van het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen. Dit wordt algemeen beschouwd als het ‘Savannah’-effect,  … Daarna werd het motto in dit veld ‘liever te vroeg dan te laat’. …
Een tweede sterke indicatie voor die nieuwe radicale streven naar veiligheid zien we in het wetsvoorstel herziening kinderbeschermings-maatregelen
… de derde ontwikkeling die ik hier wil aanstippen. Dit betreft de aanleg van een amper nog te volgen aantal digitale kinddossiers, van het Elektronisch Leerlingdossier tot het Dossier Warme Overdracht van kinderdagverblijf naar basisschool, van de Verwijsindex Risicojongeren tot Pro-Kid, …, van het Justitieel Casusoverleg tot het Elektronisch Kind Dossier. Dat laatste is intussen vanwege alle kritiek omgedoopt tot Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Met Roel Pieterman kunnen we hier met recht spreken van een ‘voorzorgcultuur’. “Uit de bijdrage aan het symposium op deze dag van prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sinds 2012 werkzaam bij Fischer advocaten te Haarlem):
“Begin volgend jaar treedt een grote wet in werking met een nieuwe alomvattende regeling van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er staat zeker een aantal nuttige en wenselijke wetswijzigingen in. Toch zal die wet niet echt een oplossing bieden voor de veelvuldige verdragsschendingen (EVRM) die bij een uithuisplaatsing om de haverklap aan de orde zijn. Mijn hypothese is dat rechters bij de toepassing van de regels veel te onkritisch zijn en de daarop van toepassing zijnde verdragsbepalingen niet toepassen. Vandaar mijn stelling: rechters stellen veel te veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming – en de stichting Bureau Jeugdzorg, die het overigens pas echt bont maakt.”En dan staat op 20 oktober in Trouw een artikeltje van prof. Weijers, waarin hij zegt dat de Bureaus jeugdzorg vaak slecht werk leveren, en dat daarom de Raad voor de Kinderbescherming, onafhankelijk en deskundig, hard nodig zal zijn als direct de kinderbescherming van de provincies naar de gemeenten gaat.
Wie heeft de leerstoel van Weijers ingesteld? De Raad voor de Kinderbescherming.Actualiteit >>
 
Professioneel werken in jeugdzorg wordt wettelijk vastgelegd  Ook goed nieuws?
Nieuwsbericht | 02-11-2012
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg.
Het wetsvoorstel verplicht jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers om zich te registreren bij een wettelijk register. Ook verbinden zij zich aan een beroepscode. Als sluitstuk van de professionalisering van de jeugdzorg komt er tuchtrechtspraak in de jeugdzorg. Met deze wettelijke instrumenten worden jeugdzorgwerkers beter toegerust en wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gehele jeugdzorg op een hoger, professioneler plan getild.
Permanente educatie Jeugdzorgprofessionals maken met registratie in een beroepsregister hun vakbekwaamheid aantoonbaar. Om geregistreerd te blijven, moeten zij verplicht deelnemen aan bij- en nascholing. Zo ontstaat er voor de werkers in de jeugdzorg een systeem van permanente educatie.
Tuchtrecht
Het sluitstuk is het tuchtrecht. Hiermee wordt het mogelijk dat beroepsmatig handelen van jeugdzorgprofessionals door vertegenwoordigers van de eigen beroepsgroep wordt getoetst. Beroepsbeoefenaren kunnen daarmee leren van complexe zaken en verbeteringen doorvoeren. Tuchtrecht betekent voor jeugdzorgcliënten dat zij worden beschermd tegen ernstig falende professionals. Die kunnen in het uiterste geval door het tuchtrechtcollege uit het register worden geschrapt.
Registratie loopt
Het wetsvoorstel schrijft voor dat jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg uiterlijk 1 januari 2014 allemaal geregistreerd moeten zijn. Instellingen zijn vanaf dat moment verplicht om met geregistreerde professionals te werken. … De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Het staat iedereen vrij een geluidsopname te maken van een gesprek waaraan hij zelf deelneemt. Verder is het uiteraard een kwestie van goede manieren om dat te melden aan de gesprekspartners.
 
KOG heeft alle Bjz’s gevraagd hoe zij tegenover opnames staan. Als je het niet stiekem hoeft te doen heb je niet alleen een opname, maar ook de  preventieve werking daarvan (en helaas ook de kans dat je iemand heel erg tegen de haren in hebt gestreken).
Er is zeer verschillend gereageerd (binnenkort op www.stichtingkog.info).
Het bontst maakt Noord-Holland het:
 
“BJZNH heeft als beleid dat het maken van geluids- en/of video-opnamen door cliënten of andere betrokkenen van gesprekken met medewerkers van BJZNH niet is toegestaan. Dit geldt ook voor het maken van opnamen tijdens huisbezoeken.
De reden hiervan is dat van dergelijke opnamen makkelijk misbruik kan worden gemaakt en dat het moeilijk is hier stappen tegen te ondernemen en dat BJZNH haar medewerkers wil beschermen tegen onrechtmatig gebruik van gemaakte opnamen.”
Wij verbieden u om nota bene in uw eigen huis te doen wat u gewoon mag doen. En waarom? Wij willen onze medewerkers beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wat is er dan toch zo mis met het werk van die medewerkers?Bjz Overijssel schreef er eens goed over na te gaan denken, en vroeg KOG wat wij er zelf van vinden. Onze reactie:
“Het is een goed voornemen om expliciete regels over het opnemen van gesprekken op te stellen. Het lijkt ons verkeerd dat zolang het nog geen algemeen gebruik is dat Bureau jeugdzorg opnamen maakt, de beslissing over toestemming voor het zelf maken van een opname bij de individuele medewerker ligt.
Over het opnemen van gesprekken is de gedachte van stichting Kinderen-Ouders-Grootouders als volgt:
Bureau jeugdzorg maakt standaard van gesprekken een geluidsopname.
De medewerker deelt dit aan het begin van het gesprek mee.
In de ruimtes waar gesprekken worden gevoerd hangt een bordje dat meedeelt dat
     er een opname van het gesprek wordt gemaakt en
     alle aanwezigen een kopie krijgen.
Het enige doel van opnames is verzekerd zijn van de juiste weergave van het gesprek.
Opnames in beeld voegen niets toe.
Iedereen is altijd gebaat bij een juiste weergave van het gesprek, zeker ook de kinderen.
Het maakt dan ook geen verschil of ouders al dan niet in een scheidingssituatie verkeren.
De aanwezigen spreken af de opname niet in bredere kring te laten horen.”Het kan altijd nog gekker:
– Een donateur heeft ons gemeld dat een leerplicht-ambtenaar haar gezin veel last heeft bezorgd. Een AMK-melding doen zonder contact met haar (alleen kopie van de melding in de bus), weigeren haar telefonisch te woord te staan, mailen dat ze geen dossiers bijhoudt als de moeder het dossier van haar kind opvraagt. Zij heeft de Nationale ombudsman gebeld die bereid was onmiddellijk contact op te nemen. Misschien moeten meer mensen de No bellen?
– Een donateur heeft een schriftelijke aanwijzing gekregen dat hij zijn handtekening moet zetten zodat Bjz altijd en overal in zijn dossiers kan kijken.
Een AMK wil 24 uur per etmaal weten waar een baby is, nadat met second opinion is gebleken dat botbreuken niet door mishandeling waren veroorzaakt. Goed, dan geen uithuisplaatsing, maar wel een “black box”.
– Op 3 september 2012 heeft de raad voor de kinderbescherming geschreven aan KOG:
“Na het afsluiten van een ondertoezichtstelling ligt er geen formele taak voor de Raad voor de Kinderbescherming, noch voor Bureau Jeugdzorg.
Wel kunnen er in een individuele situatie afspraken met de hulpverlening worden gemaakt, bij voorkeur in overleg met betrokkenen, over terugkoppeling mocht de hulpverlening niet het gewenste resultaat opleveren.”
Hebt u het goed gezien: BIJ VOORKEUR in overleg met betrokkenen.
Het secretariaat wordt toch niet overgenomen. Truus Barendse gaat weer door.KOG heeft een nieuwe folder. Als u denkt dat u een stapeltje in de wachtkamer van uw huisarts wilt leggen, of bijvoorbeeld in de bibliotheek, laat u dit dan even weten.
Liefst per e-mail (kog@upcmail.nl) anders per telefoon 0235321223.Wij hebben voor een habbekrats van de uitgever een grote stapel Jungles van de jeugdzorg gekregen. Als u er een gratis wilt ontvangen: kog@upcmail.nl of per telefoon 0235321223. Wij houden ons ook aanbevolen voor adressen waar mensen komen die er iets aan hebben.
 
Maakt u voor 2013 minimaal € 20 over op rekeningnummer 9634691?
Verder vragen wij van u:

  –  uw ervaringen met advocaten, negatief maar vooral positief zodat wij kunnen adviseren
  –  uitspraken van rechters zodat anderen zich erop kunnen beroepen.Truus Barendse, secretaris KOG

 Geplaatst door op 07:05

3 reacties naar aanleiding van de publicaties door Sven Snijer:

 1. Het hebben van een Meldcode is straks verplicht, niet het melden!
  Echte beroepskrachten kunnen dus hun geweten raadplegen en zo nodig eerst op diagnostiek door een echte specialist aandringen – i.p.v. de gang via de amateuristische jeugdzorgwerkers.

  De fuik van spookachtige OTS-sen kan vermeden worden door meteen naar diagnostiek te stappen. 

   
 2. Iedereen weet intussen dat het een puinhoop is, maar de overheid .. :

  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  Een EEG zou waarschijnlijk een vlakke lijn opleveren.   

 3. Typisch Nederlandse oplossing, niet het (bekende) probleem aanpakken, maar de deuren dicht houden ..

  Gezien de resultaten van valide onderzoeken komen (gelukkig) t.z.t. de maatschappelijke kosten (verloren arbeidspotentieel, GGZ, criminaliteit) vanzelf bij dezelfde samenleving terecht die de puinhoop laat bestaan.

   (aldus de mensen die reageerden via de site van Sven Snijer)

Advocaat Jan van Ruth meldt werkzaamheden te stoppen

In zijn Blog-item van 3 november 2012 meldt Jan van Ruth, jeugd- en familierecht-advocaat, zijn werkzaamheden te gaan beeindigen.

Jan van Ruth is door de redactie van deze site aan diverse personen als advocaat geadviseerd voor werkzaamheden in geschillen met BJZ en dergelijke.

Helaas bereikten ons de laaste tijd negatieve berichten. De Orde van advocaten heeft diverse zaken bekeken en er zijn een aantal mensen die nog overwegen te gaan protesteren via de Deken. Zie bijvoorbeeld de mededelingen van de Orde over tuchtrechtelijke zaken.

Het lijkt erop dat mr Van Ruth met succes stuk is gemangeld door het systeem en dat hij om meerdere redenen en oorzaken ook zijn clienten niet meer heeft kunnen bieden wat noodzakelijk moet worden geacht. Het vak van advocaat is zwaar en het is niet voldoende om aan de goede kant te staan en voor de goede kant te pleiten.

Mr Van Ruth sprak in ieder geval aan zijn clienten onverbloemd zijn mening uit dat hij kritisch was op het systeem van rechtspleging rond kinderen.

De redactie wenst mr Van Ruth sterkte en hoopt dat hij een effectieve manier weet te vinden om zijn “rekeningen” nog te vereffenen. Liever hadden wij gezien dat mr Van Ruth zich als een effectieve, goede advocaat beschikbaar was.

Goede advocaten … blijken zeer schaars.

Onderstaand een integrale weergave van zijn Blog-item.

Recht komt uit de loop van een geweer.
Het waren de woorden van mijn oudere broer toen ik, lang geleden, als rechtenstudent in een discussie met hem geraakte over het recht.
Natuurlijk zag hij het helemaal fout.
Ja, in bananenrepublieken en totalitaire staten, daar wel, maar toch niet hier?

Nu na vele jaren en ruim twintig jaar ervaring als advocaat moet ik mijn broer achteraf gelijk geven.
Recht komt inderdaad uit de loop van een geweer.

Waarbij het geweer staat voor gevestigde macht, gevestigde orde, gevestigde belangen.

De geschiedenis van de mensheid laat zien dat  er met regelmaat gewapende opstanden zijn tegen het gevestigde regime.
Lukt de opstand, dan wijst naderhand de loop van het geweer gewoon de andere kant uit.
Een nieuwe gevestigde orde volgt de oude op.
Mislukt de opstand, dan wordt de gevestigde orde versterkt in haar positie.
Er verandert in feite helemaal niets aan het principe dat recht uit de loop van een geweer blijft komen.

En zij die het recht, de rechtsstaat, dienen te bewaken maken deel uit van de gevestigde orde.

Er zijn landen waar de rechters gekozen worden door het volk.
Ik heb dat altijd als een heel erg fout systeem gezien.
De meest populaire, of populistische?, kandidaat wordt rechter.
Geschiktheid voor de functie lijkt van ondergeschikt belang.
De rechter is daarmee een politiek figuur geworden met alle gevolgen van dien.
Nu zie ik de voordelen van dat systeem wel in.
Het zou een mogelijkheid kunnen zijn voor hen die  niet tot de gevestigde orde behoren op die manier de gevestigde orde te veranderen.
Jammer genoeg werkt het systeem niet om twee redenen.
Allereerst kun je eigenlijk geen kandidaat zijn zonder reeds tot de gevestigde orde te behoren.
En verder wordt je door het feit dat je gekozen wordt zelf de gevestigde orde enz.

Na 22 jaar als advocaat heb ik besloten ermee op te houden.
Ik hang mijn toga aan de wilgen.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het recht slechts tot doel heeft de bevestiging van de gevestigde orde in de positie van hen die aan de goede kant van de loop van het geweer staan, aan de achterkant dus
En als advocaat houdt je rechtssysteem mede in stand  en maakt je dus medeschuldig.
En daar werk ik niet langer aan mee.

Wel wil ik op dit blog proberen duidelijk te maken op grond van welke ervaringen ik mijn broer achteraf gelijk moet geven.

Ik zal de komende tijd dan ook de frustratie die ik opgelopen heb in de voorbije jaren hier een uitlaatklep verschaffen.

Ik heb nog wat rekeningen te vereffenen….

(Aldus advocaat Jan van Ruth zelf)

 

 

Advocaat Jan van Ruth op zijn Blog op 9 november 2012

Mr Jan van Ruth is advocaat jeugd- en familierecht te Eindhoven

Het onderstaande is een integrale weergave van zijn Blog-item.

http://www.youtube.com/results?search_query=rodneyf1972&page=1
de filmpjes betreffende Bureau Jeugdzorg Den Bosch

Update:

Vader is zijn gezag definitief kwijt.
Het Gerechtshof heeft op 7 november 2012 de uitspraak van de rechtbank, waarbij hem zijn gezag is ontnomen  bekrachtigd.
Het Hof stelt wel vast dat de vader zeer betrokken is op zijn dochter en de beste bedoelingen heeft.

Maar daar koopt vader zo weinig voor…

Wrang is dat vader kort voor de uitspraak van het Hof van BJZ te horen heeft gekregen dat er door BJZ niet langer gewerkt wordt aan terugplaatsing bij moeder.

Vader heeft BJZ jaren gewaarschuwd dat BJZ niet in de verhaaltjes van moeder moest trappen.
Op die grond heeft BJZ vader buiten spel gezet.
Want volgens BJZ was moeder de goede en vader de slechte…

En nu is BJZ zelf tot de conclusie moeten komen dat vader gelijk heeft gehad, al die tijd gelijk heeft gehad.

Niet dat BJZ dat toe zal geven.
Want toegeven dat ze fout hebben gezeten zal BJZ NOOIT doen.

Vader heeft geen gezag meer, het kind blijft in het pleeggezin.
En moeder?
Die mag zich verheugen op het vooruitzicht van het zijn van moeder op afstand.
Waarbij zij zal ervaren hoe het is als je door BJZ beschouwd wordt als overbodig en lastig.
Net als vader het heeft ervaren…

Het recht heeft zijn loop gehad.

Een kind is haar vader kwijtgeraakt omdat BJZ haar prestige boven het welzijn van het kind stelde.

Alle rechters geloofden vader niet want vader vertelde een ander verhaal dan BJZ.

Zoals dat wel vaker gaat…

(aldus Jan van Ruth op zijn Blog)

West Memphis Three (Puttense moordzaak in de Verenigde Staten, Staat Arkansas)

We konden vanavond (7 november 2012) een documentaire zien op de VPRO televisie. Het speelt in de staat Arkansas in de Verenigde Staten. Heel vergelijkbaar met onze Puttense moordzaak en de Deventer moordzaak. Een geconstrueerde dader veroordelen is belangrijker dan een werkelijk schuldige veroordelen.

Kern is een rechter die weigert nieuw bewijs in ogenschouw te nemen en een Openbaar Ministerie dat niet wil toegeven fouten te kunnen hebben gemaakt.

Opvallend is dat overal ter wereld hetzelfde probleem speelt. Al zeer veel jaren lang. We mogen af en toe zelfs voorzichtig ons afvragen of het misschien elders nog veel erger gesteld is met de kwaliteit van de rechtspleging.

De documentaire is een aanrader. Om de zaak te schetsen hieronder de beschrijving in Wikipedia.

The West Memphis Three are three men who were tried and convicted as teenagers in 1994 of the 1993 murders of three boys in West Memphis, Arkansas. Damien Echols was sentenced to death, Jessie Misskelley, Jr. was sentenced to life imprisonment plus two 20-year sentences, and Jason Baldwin was sentenced to life imprisonment. During the trial, the prosecution asserted that the children were killed as part of a satanic ritual.[1][2][3] A number of documentaries have been based on the case, and celebrities and musicians have held fund raisers in the belief that they are innocent.

In July 2007, new forensic evidence was presented in the case and a status report jointly issued by the State and the Defense team stated, “Although most of the genetic material recovered from the scene was attributable to the victims of the offenses, some of it cannot be attributed to either the victims or the defendants.” On October 29, 2007, the defense filed a Second Amended Writ of Habeas Corpus, outlining the new evidence.[4]

Following a successful decision in 2010 by the Arkansas Supreme Court regarding newly produced DNA evidence,[5] the West Memphis Three reached a deal with prosecutors. On August 19, 2011, they entered Alford pleas, which allow them to assert their innocence while acknowledging that prosecutors have enough evidence to convict them. Judge David Laser accepted the pleas and sentenced the three to time served. They were released with ten-year suspended sentences, having served 18 years and 78 days in prison.[6]

Het bovenstaande is dus ontleend aan Wikipedia. Het is boeiend om te weten wat er verder gebeurde met de rechter die keer op keer zijn eerste beslissing overeind probeerde te houden en weigerde te heropenen in verband met nieuw DNA-bewijs.

Deze rechter werd gekozen in de Eerste Kamer van de VS, de Senaat. Zoals bekend een kamer binnen de volksvertegenwoordiging van de VS. De Tweede Kamer in de VS is genaamd House of Representatives, ofwel Huis van Afgevaardigden.

Misschien wordt langzaam duidelijk dat de Amerikaanse burgers niet altijd zo blij met hun volksvertegenwoordigers zijn. Op dit moment zit het de Amerikaan totaal niet lekker dat het huis van afgevaardigden steeds zo dwars ligt en het functioneren van de president zo verlamd. In de VS is een politieke carriere voor rechters heel normaal.

Ook in Nederland komt het zeer regelmatig voor dat rechters de politiek in gaan. Inderdaad mogen we ons afvragen of dat altijd wel zo wenselijk is. Wat raar dat rechters een hoofdrol hebben in het totstand komen van wetten die zij zelf moeten gaan uitvoeren.

Daarnaast mogen we ons afvragen of het wenselijk is dat metname ook ambtenaren (uitvoerende macht) in de politiek oververtegenwoordigd zijn.

Conclusie mag dus waarschijnlijk zijn dat er nog wat aan de Trias Politica gesleuteld mag worden. In ieder geval gaat het niet alleen in Nederland gruwelijk fout in de rechtspleging en de controle daarop.

Grappig tot slot is te weten dat Clinton gouverneur van Arkansas was en advocaat in Little Rock. Jokken was een vaardigheid die ook Clinton goed bezat. Wat ongemakkelijk dat ook Obama jurist is. Hoewel eerlijkgezegd … hoogleraren recht (zoals Obama) worden door juristen weer heel anders bezien. Dat juristen later in hun dagelijks werk met respect over hun leermeesters spreken, kan ik helaas lang niet altijd zeggen.

Er wordt nu gezegd dat het politieke klimaat in de VS helemaal verrot is. Is het in Nederland beter? Vaststaat in ieder geval dat er een hoop werk verzet moet worden.

De redactie.

Justitieslachtoffers.nl geschokt door Weigeren Aangifte Ouders Tim Ribberink

De redactie is geschokt over de wijze waarop de politie wederom geweigerd blijkt te hebben om op juiste wijze aangifte op te nemen.
Nogmaals wijst de redactie op het eerder op deze site geplaatste bericht.

Dat mr Moszkowicz niet helemaal voldoende aandacht aan zijn bijscholing heeft besteed, is nu ook zonneklaar gezien zijn juridische leuterpraatje bij Shownieuws. De aangifte had wel degelijk opgenomen moeten worden. Er is sprake van diverse strafbare feiten en er is om diverse juridische redenen tot vervolging en veroordeling van de “pestkop” op internet te komen.

Naar aanleiding van de ONJUISTE berichten over het niet kunnen vervolgen van pesten het volgende.

Het is beslist onjuist dat er niets strafrechtelijk tegen pesten is te ondernemen.
Het is echter wel begrijpelijk dat de officier van justitie niet steeds direct uit zichzelf “een aangifte” gaat doen. Dat zou namelijk kunnen. Zelfs zonder aangifte kan een officier vervolgen. Ondertussen kan er zelfs vervolgd en veroordeeld worden zonder lichaam van een slachtoffer voor het geweldsdelicht doodslag cq. moord.

Het is mogelijk om als groep burgers samen naar de politie te gaan en aangifte te doen van smaad en/ of laster en/ of valsheid in geschrifte.
Het zich uitgeven voor een ander (identiteitsfraude) is bovendien ook strafbaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden die zijn te verbinden aan computer-huisvrede-breuk.

Voldoende mogelijkheden dus, maar er moeten wel mensen samen willen werken.
Dat blijkt steeds het grootste probleem. Zo spelen we “pestkoppen” steeds in de kaart.

Heel begrijpelijk dat de ouders van Tim Ribberink nu wel even iets anders aan hun hoofd hebben dan aangifte doen.

Een “class suit” is in Nederland niet mogelijk, maar een gemeenschappelijke aangifte kan wel heel goed.
De ervaring van gebruikers van deze site is in het algemeen:
… de politie probeert aangifte doen … altijd te ontmoedigen …
Wellicht kan dat iets te maken hebben met de problemen van de politie ;-).

De grap is vervolgens dat overeenkomstige vervolgingspogingen door Justitie toch in 1 procedure samengevoegd kunnen worden.
Voorbeelden: rellen Project X in Haren, liquidatie proces Holleeder cs., enzovoort.
Eigenlijk maakt Justitie er dan een soort “class suit” van.

Wie wil samen met ons tot een aangifte tegen de laatste grote pestkop(pen) van Tim Ribberink komen?
Laat het ons graag weten.

De redactie

Persverklaring Zelfdoding Tim Ribberink

Persverklaring over Tim Ribberink:
‘Opdat geen kind meer verloren gaat aan pesten’
Voorgelezen door Marinus van den Berg

Hartelijk welkom aan de aanwezige journalisten en overige belangstellenden. Wij zijn blij dat u de boodschap van Tim wilt uitdragen. Ook vinden wij het fijn dat u bij wilt dragen aan het maatschappelijk debatrond pesten.

Ik wil graag beginnen met hetvoorlezen van een korte verklaring van de ouders van Tim Ribberink.

“Tim was een lieve jongen. Warm en attent. Helaas heeft hij zijn hele leven moeten vechten tegen zijn pesters. Tot enkele dagen geleden wisten wij hier nauwelijks iets van. Na ongeloof, woede en verdriet hebben wij besloten de afscheidsbrief van Tim te plaatsen in de rouwadvertentie. Opdat dit nooit meer mag gebeuren. Een kind dat door pesters wordt buitengesloten, mag zich nooit gedwongen voelen om te kiezen voor deze ultieme uitweg. Door de brief van Tim te plaatsen, hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt. We willen dat zelfdoding, zeker vanwege pestgedrag, uit het verdomhoekje moet komen. Tim was niet zielig. Tim was sterk. En Tim wilde dat de buitenwereld na zou denken. Niet hij had een probleem, er werd een probleem van hem gemaakt. Wij willen Tim nu in alle rust gedenken en hopen dat de media het maatschappelijke debat oppakt. Wij willen de hechte gemeenschap van Tilligte danken voor alle steun en wij willen benadrukken dat wij niet een beschuldigende vinger naar de inwoners uitsteken. Wij hopen slechts dat de pesters, of die zich nu in Tilligte bevinden of ver daarbuiten, nadenken over de consequenties van hun gedrag. Dank voor uw overweldigende steun in deze moeilijke tijd.”
Gerrit en Hetty Ribberink

Graag wil ik als rouwbegeleider van de familie Ribberink ingaan op de achtergrond van Tim.

Door te kiezen voor een dergelijke rouwadvertentie willen de ouders eer betonen aan hun zoon. Niet heimelijk de doodsoorzaak wegstoppen, maar open en met een duidelijke boodschap. Zij vonden de regels: ‘Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten’ enkele uren na zijn dood. Tim heeft zijn afscheidswoorden in de ochtend geschreven.

De ouders hopen dat er een discussie op gang komt, die helpt voorkomen dat nog meer kinderen en jongeren het slachtoffer zullen worden van pesten. Ze doen dat in de geest van Tim. Hij wilde geschiedenisleraar worden en werd geïnspireerd door de woorden van Winston Churchill: ‘Never, never, never give up’. Deze woorden had hij ook op de muur van zijn slaapkamer staan.

Voor zijn ouders en familie is zijn besluit als donderslag bij heldere hemel gekomen. Zij wisten van de pesterijen tijdens de lagere schooltijd. Maar dan wel pas nadat hij daar geen leerling meer was. Hijzelf zei, dat het pesten hem sterker had gemaakt. Het pesten is echter nadien doorgegaan via internet.

Tot maandag kon men onder meer de anonieme pesters lezen op de site Dinnerjudge. Jammer, dat dergelijke reacties pas na dit vreselijke nieuws weggehaald werden. De ouders hebben inmiddels melding gemaakt — geen aangifte – van dit anonieme pestgedrag.

In de afgelopen dagen is gebleken dat meerdere mensen van deze pesterijen af wisten. Voor de ouders was dit niet bekend en voor zover we weten waren ook familieleden niet of nauwelijks op de hoogte. Wel heeft een neef er met Tim over gesproken, maar Tim wuifde het weg.

Tim was een zachte, schriele gestalte. Dat was mijn eerste indruk toen ik hem na zijn dood opgebaard thuis in zijn bed zag liggen. Dat werd me ookbevestigd door zijn ouders. Hij hield van knuffelen en liet zich ook graag knuffelen. Thuis was zeer warm en veilig. Hij behoorde niet tot de snelle, vlotte types.

In de avondwake staan we stil bij wie Tim was, maar gaan we ook in op het verschijnsel pesten. Pesten op kenmerken, op de positie van daders en op de rol van de sociale media. In de afscheidsdienst steken alle aanwezigen een kaarsje aan, opdat we de mensen die in het donker staan beter leren zien.

Graag wil ik op persoonlijke titel aandacht vragen voor een wat bredere insteek van het fenomeen pesten. In 2011 heeft het kabinet Rutte I een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het invoeren van een Verplichte Incidentenregistratie op scholen.

Het kabinet wil graag dat er eenduidig wordt geregistreerd. Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten.

Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is. De incidentenregistratiemoet verplicht worden voor scholen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit wetsvoorstel zal in de loop van het schooljaar 2012 — 2013 worden ingevoerd, afhankelijk van het akkoord door de Eerste en Tweede Kamer. Wij willen het gisteren beëdigde kabinet Rutte II vragen om dit wetsvoorstel met verhoogdeaandacht door te voeren.

Ik stel voor om dit wetsvoorstel uit te breiden met een artikel, dat het mogelijk maakt anonieme berichten op internet te verbieden. Wie spreekt zalverantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn woorden. Niet alleen slachtoffers en hun naasten, maar ook daders hebben een ernstig probleem en vormen een bedreiging voor de samenleving. Pesten is geen natuurverschijnsel waaraan niets tot weinig gedaan kan worden.

Ik stel voor om te overwegen om weerbaarheidstraining, zoals karate en judo onderdeel te laten zijn van het sportonderwijs op kleuter- en basisscholen en op het voorgezet onderwijs. Dit moet door professionele mensen begeleid worden. Weerbaarheidstraining kan meerdere doelen dienen, waaronder het weerbaarder maken van kinderen en het sneller opsporen van mogelijke slachtoffers. Daders zien slachtoffers eerder dan wie dan ook.

Ik stel voor om de internationale dag van de stilte te latenworden tot de dag van de verbroken stiltes waar aandacht is voor verborgen geweld, zoals pesten. Misschien moet er ook een stoeptegel komen met Stop het pesten.

Ik stel tot slot voor om pesten hoger te plaatsen op de aandachtsagenda van scholen, van artsenopleidingen, sportleiders, werkgevers en in de ouderenzorg. Pesten komt overal voor. Het zou van grote betekenis zijn als het nieuwe kabinet ook in deze van zich zal laten horen. Pesten is een post waarop niet bezuinigd mag worden.

Namens de ouders wil ik iedereen bedanken die respectvol aandacht wil besteden aan deramp die hen is overkomen. Respectvolle berichtgeving met de juiste weergave van de bekende feiten kan een steun zijn en voorkomt dat er nog meer leed wordt aangedaan.

U bent van harte welkom tijdens de avondwake, maar wij vragen nadrukkelijk om geen camera’s en filmapparatuur mee te nemen in en rondom de kerk. Er worden beelden gemaakt die verstrekt zullen worden aan belangstellende media.

Wij vragen u met klem: gun de ouders, familie, vrienden, buren en bekenden een waardig afscheid van Tim. Laat hen in alle rust hun verdriet verwerken. Aan u de taak om als waakhond van de samenleving het maatschappelijke debat aan te gaan.

Gezamelijke aangifte tegen pesten Tim Ribberink

Naar aanleiding van de ONJUISTE berichten over het niet kunnen vervolgen van pesten het volgende.

Het is beslist onjuist dat er niets strafrechtelijk tegen pesten is te ondernemen.
Het is echter wel begrijpelijk dat de officier van justitie niet steeds direct uit zichzelf “een aangifte” gaat doen. Dat zou namelijk kunnen. Zelfs zonder aangifte kan een officier vervolgen. Ondertussen kan er zelfs vervolgd en veroordeeld worden zonder lichaam van een slachtoffer voor het geweldsdelicht doodslag cq. moord.

Het is mogelijk om als groep burgers samen naar de politie te gaan en aangifte te doen van smaad en/ of laster en/ of valsheid in geschrifte.
Het zich uitgeven voor een ander (identiteitsfraude) is bovendien ook strafbaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden die zijn te verbinden aan computer-huisvrede-breuk.

Voldoende mogelijkheden dus, maar er moeten wel mensen samen willen werken.
Dat blijkt steeds het grootste probleem. Zo spelen we “pestkoppen” steeds in de kaart.

Heel begrijpelijk dat de ouders van Tim Ribberink nu wel even iets anders aan hun hoofd hebben dan aangifte doen.

Een “class suit” is in Nederland niet mogelijk, maar een gemeenschappelijke aangifte kan wel heel goed.
De ervaring van gebruikers van deze site is in het algemeen:
… de politie probeert aangifte doen … altijd te ontmoedigen …
Wellicht kan dat iets te maken hebben met de problemen van de politie ;-).

De grap is vervolgens dat overeenkomstige vervolgingspogingen door Justitie toch in 1 procedure samengevoegd kunnen worden.
Voorbeelden: rellen Project X in Haren, liquidatie proces Holleeder cs., enzovoort.
Eigenlijk maakt Justitie er dan een soort “class suit” van.

Wie wil samen met ons tot een aangifte tegen de laatste grote pestkop(pen) van Tim Ribberink komen?
Laat het ons graag weten.

De redactie

Overeenkomst tussen Pesten en falende Ketenprocessen met Justitie

Hulde aan de ouders en andere naasten van Tim Ribberink. Anders dan de algemene gewoonte om zelfdoding dood te zwijgen, gaven ze Tim nog steeds een stem en een gezicht.

Bij pesten moet je een goed contact met anderen gaan missen. Je moet buiten de groep geplaatst worden als afschrikwekkende straf. Een straf voor iets dat je niet gedaan hebt of waaraan je helemaal niets hebt kunnen doen. Het is bedoeld om onvermogen en “angst om gepest te worden” van de “pestkop” te verbloemen. 

Pesten komt er meestal op neer dat er iets onwaars over iemand wordt gezegd. De opzet is vervolgens dat de onwaarheid van mond tot mond gaat.

Justitie bedient zich welbewust van deskundigen die zeer goed weten dat hun rapportages niet gebaseerd zijn op bewijs en degelijk onderzoek. Deze deskundigen hebben eenzelfde angst als “pestkoppen”, ze zijn bang om de hoon van de groep over zich te krijgen en een rechter die niet meer bij hen zal aankloppen voor een volgend “duidelijk” rapport. De rechter wil duidelijkheid: zwart of wit.

Wie is er dus verantwoordelijk voor slechte deskundigenrapporten?

Juist … in de eerste en in de laatste plaats … de rechter. 

Hoe betrouwbaar gekochte verklaringen van kroongetuigen in strafzaken zijn, is ondertussen pijnlijk duidelijk geworden. Zou het veel beter zijn als je zonder kwaliteitscontroles deskundigen-rapporten in civiele zaken laat maken?

Alweer de onvermijdelijke conclusie: er moet meer kwaliteitscontrole op de individuele producten van rechters komen. De tijd dat zij als onfeilbaar werden benoemd door de door god gezonden koning … ligt hopelijk achter ons.

Rechters blijken fouten te kunnen maken. Als je niet eens wil zien of rechters fouten maken dan weet je zeker dat rechters fouten maken.

Dat rechters fouten maken is geen schande.

DAT WIJ FOUTEN VAN RECHTERS NIET WILLEN ZIEN, … DAT IS EEN SCHANDE.

Dan verdienen we misschien ook geen betere ketenprocessen.

Mijn zoon vroeg mijn bescherming om wat te doen aan het gepest worden op school. Uiteindelijk bleek de rechter na advies van BJZ zijn allergrootste pestkop. Angstvallig wordt mijn zoon opgesloten zodat niemand hem zijn mening kan vragen. We zijn benieuwd hoe hij over een aantal jaren zijn klant-tevredenheid aan zijn leverancier zal rapporteren.

Is het dan niet raar dat de rechters voor mijn zoon … niet van hem willen horen wat het resultaat van hun “rechtvaardige product” in de ogen van hem is gebleken? 

Of laat het de rechter koud … of het kind vind dat in het belang van het kind is gehandeld? Het antwoord is schokkend simpel … vraag het het kind!

Als een leverancier zeker weet dat hij een slecht product verkoopt … zal hij naar wegen zoeken om het zich vooral niet zelf af te hoeven gaan vragen.  

Anderen horen en lezen graag uw verhaal. We weten dat het vaak anders lijkt. Vaak lijkt het juist dat mensen in de omgeving uw verhaal niet willen horen. Vraag u misschien eens af of het voor hen misschien niet te dichtbij komt. Liever zelf pesten dan gepest worden. Liever zelf …

Graag uw steunbetuiging en bijdrage voor … Autoriteit Toezicht Rechtspleging.
Reageer graag op dit forum.

Radeloze vader
(Speechless Father)